ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന തത്വത്തെ ബൈബിൾ തീർച്ചയായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു: “എളിയവന ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ; അനർത്ഥദിവസത്തിൽ യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 41:1). തന്റെ മക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ പരിധിയിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 20:35).

യേശു പഠിപ്പിച്ച സുവർണ്ണനിയമത്തിൽ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, “അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അത് അവർക്കും ചെയ്യുക; ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും” (മത്തായി 7:12). ).

തന്റെ മക്കൾ ഉദാരമനസ്കരായിരിക്കണമെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു: “നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കടം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കരുത്” (മത്തായി 5:42). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “രണ്ടു കുപ്പായം ഉള്ളവൻ അവനു കൊടുക്കട്ടെ” (ലൂക്കാ 3:10-11).

പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നു, “വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. അപരിചിതർക്ക് അതിഥിസൽക്കാരം നൽകുക” (റോമർ 12:13). അവൻ ആദ്യകാല വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു, “നന്മചെയ്‌വാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുതു. ഈവക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതു” (എബ്രായർ 13:16); “ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദാരമായി കൊടുക്കുക” (എഫെസ്യർ 4:27-28).

ദരിദ്രർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് വാക്കുകളിലും പ്രാർത്ഥനയിലും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. “സഹോദരന്മാരേ, ഒരുത്തൻ തനിക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടു എന്നു പറകയും പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്താൽ ഉപകാരം എന്തു? ആ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ? ഒരു സഹോദരനോ, സഹോദരിയോ നഗ്നരും അഹോവൃത്തിക്കു വക ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ അവരോടു: സമാധാനത്തോടെ പോയി തീ കായുകയും വിശപ്പടക്കുകയും ചെയ്‌വിൻ എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ ദേഹരക്ഷെക്കു ആവശ്യമുള്ളതു അവർക്കു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരം എന്തു?” (യാക്കോബ് 2:14-16). മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു (മത്തായി 5:16).

വിശ്വാസികളുടെ ഔദാര്യം ആരും മുതലെടുക്കാതിരിക്കാൻ ബൈബിളും നൽകുന്നതിനെപറ്റി ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. “അദ്ധ്വാനിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:10) എന്നതിനെ പിന്തുണച്ച് വിശ്വാസികൾ അലസതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ദരിദ്രർക്ക് നൽകുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകരുത് (1 തിമോത്തി 5:8). എന്നിരുന്നാലും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നന്മയുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അത് അവഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് പാപമായിരിക്കും (യാക്കോബ് 4:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.