ദരിദ്രയായ വിധവയുടെ വഴിപാട് എങ്ങനെ മഹത്തരമായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ദരിദ്രയായ വിധവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മർക്കോസ് 12-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ ദൈവത്തിന് രണ്ട് കാശ് സമ്മാനിച്ചത് “ഭണ്ഡാരത്തിൽ നൽകിയ എല്ലാവരേക്കാളും അധികമാണ്” (മർക്കോസ് 12:43) എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു.

രണ്ട് കാശ് ഒരു കാശിന് വളരെ ചെറിയ വഴിപാടായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, യുഎസിന്റെ (അമേരിക്കയിലെ) ഒരു സെന്റിന്റെ ഒരു അംശം മൂല്യമുള്ള നാണയമായിരുന്നു കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്റ്റൺ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ജൂത ചെമ്പ് നാണയമായിരുന്നു. അതിനാൽ, രണ്ട് കാശ് ഒരു റോമൻ ഡെനാറിയസിന്റെ 1/64 ആയിരുന്നു, യേശുവിന്റെ സമയത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി (മത്താ. 20:2).

ദൈവം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അളവിലല്ല, നൽകുന്നവനെ കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരണയിലാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് യേശു ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. സമ്മാനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അളവിലാണ് ദൈവത്തിന് താൽപ്പര്യമുള്ളത്, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിലല്ല. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഉപമയിൽ (മത്തായി 20:15), ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു, സ്നേഹം അവരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധത, അവരുടെ ത്യാഗപരമായ സേവനം.

സമ്പന്നരെക്കുറിച്ച് യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു, പക്ഷേ അവൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം, അവളുടെ ഉപജീവനമാർഗം മുഴുവനും ഇട്ടു” (വാക്യം 44). സമ്പന്നർക്ക് അധിക പണം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവശേഷിച്ചതിൽ നിന്ന് അവർ കൊടുത്തു. അതിനാൽ, അവരുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ത്യാഗപൂർവ്വം നൽകാത്തതിനാൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ അവരുടെ സമ്മാനങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറവായിരുന്നു.

എന്നാൽ വിധവ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നൽകി, അത് ദൈവത്തോടുള്ള പരമാവധി സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും തെളിവാണ്. അടുത്ത ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. നിർഭയയായ, ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവത്തിന് നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, കാരണം അവൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചു. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 9:7).

ഔദാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവും സ്വാർത്ഥതയുടെ ആത്മാവ് പിശാചിന്റെ ആത്മാവുമാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുക എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വഭാവം (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment