തൂവാലകൾക്കും ഏപ്രണുകൾക്കും രോഗശാന്തി ശക്തിയുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, “ദൈവം പൗലൊസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണയായ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യിക്കയാൽ അവന്റെ മെയ്മേൽനിന്നു റൂമാലും ഉത്തരീയവും രോഗികളുടെമേൽ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ” (പ്രവൃത്തികൾ 19:11, 12). പൗലോസിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനം എഫെസൊസിലെ താമസകാലത്ത് സ്ഥിരമായിരുന്നു.

ഈ ഉപവാക്യം ഇങ്ങനെയും വായിക്കാം, “അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൂവാലകളോ ഏപ്രണുകളോ രോഗികൾക്കായി കൊണ്ടുപോയി” (RSV). “തൂവാലകൾ”, “അപ്രോൺസ്” എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ലാറ്റിനിൽ നിന്നുള്ള ലിപ്യന്തരണം ആണ്. മുഖത്ത് നിന്ന് വിയർപ്പ് തുടയ്ക്കാൻ “തൂവാലകൾ” (സുദാരിയ) ഉപയോഗിച്ചു; “ആപ്രോൺസ്” (സെമിസിൻക്ഷ്യ) കരകൗശല വിദഗ്ധർ ധരിക്കുന്ന ചെറിയ ആപ്രോൺ ആയിരുന്നു.

ഇവിടെ, ഒരു വൈദ്യൻ കൂടിയായ അപ്പോസ്തലനായ ലൂക്കോസ് ഈ രോഗശാന്തികളുടെ അമാനുഷിക വശത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ്തലന്റെ അടുക്കൽ വന്നതെന്നും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ വസ്തുക്കൾ – തൂവാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രണുകൾ – അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വന്തം രോഗശാന്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി.

ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രോഗശാന്തി ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവർ വിശ്വാസത്തെ വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച സമാനമായ കഥകൾ ബൈബിളിൽ നമുക്കുണ്ട്. രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ “ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു: അവന്റെ വസ്ത്രം എങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നു പറഞ്ഞു പുരുഷാരത്തിൽകൂടി പുറകിൽ വന്നു അവന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ” (മർക്കോസ് 5:27, 28).

കൂടാതെ, ഒരു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ യേശു കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചു: “ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ നിലത്തു തുപ്പി തുപ്പൽകൊണ്ടു ചേറുണ്ടാക്കി ചേറു അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി ” (യോഹന്നാൻ 9:6). അന്ധന്റെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യേശു കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചു, കാരണം ഉമിനീരിൽ ചില രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൂർവ്വികർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

ദൈവിക രോഗശാന്തിയുടെ അമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: ദൈവിക ശക്തിയും വിശ്വാസവും. ദൈവിക ശക്തിയും മനുഷ്യ വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ കഴിയുന്ന ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ദൈവം ആ ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു ഉപകരണങ്ങൾ. എന്നാൽ രോഗികളുടെ വിശ്വാസമാണ് അവരെ യഥാർത്ഥ രോഗശാന്തിയുടെ സ്വീകർത്താക്കളാക്കിയത്. രോഗികളോട് യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥയായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു ” (മർക്കോസ് 5:34).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment