തിന്മ അറിയാൻ മാത്രമാണോ നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിനു മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: വിശ്വസ്തരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തിന്മയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനാണോ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്?

ഉത്തരം: മനുഷ്യർ പാപത്തിൽ വീഴുമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവൻ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ചില സൃഷ്ടികൾ അവനെതിരെ മത്സരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രയോഗിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിലൂടെ, താൻ അപകടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാതെ സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് എന്ന്‌ അവനറിയാമായിരുന്നു (യോശുവ 24:15).

യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ബലം പ്രയോഗിക്കാത്തതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ തന്നോട് സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായതിനാൽ, എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും മനുഷ്യരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് (ഗലാത്യർ 6:5).

ലൂസിഫർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചതിന് ഒരു കാരണവുമില്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിനെതിരായി ലൂസിഫർ മറ്റൊരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തന്നെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ഉടനടി നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കില്ല, മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജീവികൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഭയത്താൽ അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം (1 യോഹന്നാൻ 4:18). അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പിശാചിന് സമയം അനുവദിച്ചു.

പിശാചിന്റെ ഭരണം മാരകമാണെന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കണ്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ കർത്താവ് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. വിവാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും തത്ത്വങ്ങൾ മനുഷ്യർ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പിശാചിന്റെ ക്രൂരമായ വെറുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കാണും (ഫിലിപ്പിയർ 2:10; യെശയ്യാവ് 45:23).

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവം തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാൽ, ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവസരം നൽകുന്നതിന് തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ (യോഹന്നാൻ 3:16) ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു. “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment