തിന്മകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നത് ശരിയല്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


മോശമായ പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക എന്ന ആശയം രക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ തുല്യ അളവ് വിധി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു,  ഏറ്റവും സാധാരണമായ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതു. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ ഈ അഭിപ്രായം തെറ്റാണ്:

മോശമായ പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല.

ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് (പരിപൂർണ്ണനും പാപരഹിതനുമാണ്). “ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർത്തികൾ ഒക്കെയും കറപിരണ്ട തുണിപോലെ” (യെശയ്യാവ് 64:6).

-സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ “രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്”) ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമാണ്. സ്വന്തം സൽകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ആർക്കും വീമ്പിളക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി “കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല”(എഫെസ്യർ 2: 8, 9).

നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ നിയമം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നമ്മെ നീതീകരിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ വിശുദ്ധീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. “അതുകൊണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല; ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനമത്രേ വരുന്നതു” (റോമർ 3:20). നിയമം നമ്മുടെ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം. “നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനെ അന്വേഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 19:10). യാക്കോബ് 1:23-25-ൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു കണ്ണാടിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പാടുകൾ കാണുന്നു, എന്നാൽ ആ പാടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

“എന്നാൽ എന്തു? ന്യായപ്രമാണത്തിന്നല്ല കൃപെക്കത്രെ അധീനരാകയാൽ നാം പാപം ചെയ്ക എന്നോ? ഒരുനാളും അരുതു” (റോമർ 6:15). കൃപയിൻ കീഴിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കും. കൃപയുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് (” പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ” റോമർ 6:23 “എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു” റോമർ 3:23) എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു വന്ന് പറഞ്ഞു: ഇല്ല, ഞാൻ അവനുവേണ്ടി മരിക്കും. അവൻ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനു നൽകിയ ആ മാതൃകയിൽ എത്താൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ ശക്തിയോ, അർഹതയില്ലാത്ത പ്രീതിയോ, കൃപയോ അവനു നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പന പാലിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. “അതിനാൽ സ്നേഹം നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്” (റോമർ 13:10; 1 യോഹന്നാൻ 5:3; 1 യോഹന്നാൻ 5: 2; 2 യോഹന്നാൻ 1:6; 1 യോഹന്നാൻ 3:24). സ്‌നേഹം നിയമം നിറവേറ്റുന്ന രീതി, അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാക്കുന്നു എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ കൽപ്പനകൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിൻറെ സ്നേഹം അവനോടുള്ള സ്നേഹവും സഹമനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അത് സ്വാഭാവികവും എളുപ്പവുമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment