താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു

യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നോട് ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്നു പറയുന്നവരല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അന്നാളിൽ പലരും എന്നോടു പറയും, കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ?’ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോടു പറയും: ‘ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ” (മത്തായി 7:21-23).

ചിലർ ദൈവനാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു, പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നു, ശക്തമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് യേശു പ്രസ്താവിച്ചു. ദിവ്യശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രകടനം പോലും എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്തപ്പോൾ. പാപമുണ്ട്. പാപികളോട് യേശു പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ “നിയമവിരുദ്ധരാണ്” കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ക്രമീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും “പാപം നിയമലംഘനമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 3:4).

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്, കാരണം “വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളില്ലെങ്കിൽ, നിർജീവമാണ്, ഏകാന്തതയിലാണ്” (യാക്കോബ് 2:17). ആത്മാർത്ഥവും ജീവനുള്ളതുമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളും “മരിച്ചു” (എബ്രായർ 11:6). രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതിനർത്ഥം തൊഴിൽ മാത്രം വിലപ്പോവില്ല എന്നാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുന്നതായി നടിക്കുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ “നുണയനാണ്, അവനിൽ സത്യം ഇല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 2:4).

ഹൃദയം മാറാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ നോക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതരായ സേവന ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ദൈവഹിതം അറിയാൻ അവസരമില്ലാത്തവർ അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല (ലൂക്കോസ് 12:47, 48), എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും സ്വന്തം വഴികളിൽ തുടരുന്നവർക്ക്‌ അവരുടെ പാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:22) അവർ സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമായ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവിനെ അനുവദിക്കണം “ഇതാണ് ദൈവസ്നേഹം, നാം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതാണ്. അവൻ്റെ കല്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 5:3). ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയും – പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, ഒരുവൻ്റെ അയൽക്കാരനെ തന്നെപ്പോലെ (ലൂക്കോസ് 10:27), അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക (1 യോഹന്നാൻ 3:23), അല്ലെങ്കിൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.