താൻ മിശിഹായാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് യേശു ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നു: “അവരുടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിലവിളിച്ചു: 24നസറായനായ യേശുവേ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുവോ? നീ ആർ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞുയേശു അതിനെ ശാസിച്ചു: മിണ്ടരുതു; അവനെ വിട്ടുപോ എന്നു പറഞ്ഞു!” (മർക്കോസ് 1:23-25).

രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ യേശു ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു:

1-ആത്മാവ് അവനെ മിശിഹാ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതിനാലാണ് ശാസന ലഭിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് മിശിഹാത്വം എന്ന തുറന്ന അവകാശവാദം തനിക്കെതിരെ അനേകം മനസ്സുകളെ മുൻവിധികളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് യേശുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. കൂടാതെ, പലസ്തീനിലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിരവധി വ്യാജ മിശിഹാമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവർ റോമിനെതിരായ കലാപത്തിൽ തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ നയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 5:36, 37), കൂടാതെ ജനകീയ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മിശിഹായായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ യേശു ശ്രമിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആളുകളെ അന്ധരാക്കുകയും അധികാരികൾക്ക് അവന്റെ അധ്വാനത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

2-തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ആളുകൾ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ യേശു തുടക്കത്തിൽ മിശിഹായാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കി. അവന്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം പഠിക്കുകയും, അവന്റെ സത്യവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും, അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും, പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവൻ തീർച്ചയായും ദൈവം അയച്ച മിശിഹായാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം.

യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ചോദിച്ചു, “നീയാണോ വരാനിരിക്കുന്നത്, അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ?” യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാനോട് പോയി പറയുക: കുരുടർ കാണുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു; കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ബധിരർ കേൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ നിമിത്തം ഇടറാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ” (മത്താ. 11:2-6). തന്റെ അനുഗാമികൾ കേവലം വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല തെളിവുകളിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment