താൻ അസ്വീകാര്യമായ ഒരു യാഗമാണ് അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കയീൻ അറിഞ്ഞോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ആദാമും ഹവ്വായും വീണപ്പോൾ, അവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു (റോമർ 6:23) എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ ഇടപെട്ട് രക്ഷാപദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു, അവിടെ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നൽകാൻ കർത്താവ് തന്നെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അയയ്ക്കും “ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും” (ഉൽപത്തി 3:15). എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ വരവ് വരെ, രക്ഷകന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രതീകാത്മകമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്താൽ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു.

കയീനും ഹാബെലും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ദൈവം കൽപ്പിച്ച യാഗങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യാഗങ്ങളിൽ തങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിലുള്ള പൂർണ ആശ്രയം പ്രകടമാക്കണമെന്നും അതേ സമയം പാപമോചനത്തിനായി അവനോട്‌ പാപം ഏറ്റുപറയണമെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവഹിതത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ തെളിവ് നൽകുന്നുവെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു.

രക്തം ചൊരിയാതെ പാപമോചനം സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇരുവരും മനസ്സിലാക്കി (എബ്രായർ 9:22); തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ആദ്യജാതനെ ബലിയർപ്പിച്ച് വാഗ്ദത്ത പ്രായശ്ചിത്തമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹാബെൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചു. “കർത്താവ് ഹാബെലിനെയും അവന്റെ വഴിപാടിനെയും ബഹുമാനിച്ചു” (ഉല്പത്തി 4:4). എന്നാൽ കയീൻ, കർത്താവിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പന അവഗണിച്ച് ഒരു പഴം വഴിപാട് മാത്രം നൽകി. അവന്റെ വഴിപാട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല (വാ. 5). കയീൻ ഭാഗികമായ അനുസരണം മാത്രമാണ് നൽകിയത്. അവൻ പ്രധാന ഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ചു – വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോടുള്ള അവന്റെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

“വിശ്വാസത്താൽ ഹാബെൽ ദൈവത്തിന് കായീനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ യാഗം അർപ്പിച്ചു” (എബ്രായർ 11:4). ഹാബെൽ സ്വയം ഒരു പാപിയായി കണ്ടു, പാപവും അതിന്റെ ശിക്ഷയും മരണവും തന്റെ ആത്മാവിനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരയ്ക്ക്, ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം, ലംഘിച്ച നിയമത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു. ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിലൂടെ അവൻ ഭാവി ബലിയിലേക്ക് നോക്കി, കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ മരിക്കാനിരിക്കുന്നക്രിസ്തു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment