താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


അതെ, താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധഃപതിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. ഈ നിയമം ഭൂമിയിലെ പരിണാമത്തെ തടയുന്നില്ലെന്ന് പരിണാമവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുറന്ന സംവിധാനമാണ്. പക്ഷേ, പരിണാമം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ലളിതമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ മാത്രമാണോ വേണ്ടത്? ഊർജം കൂട്ടിയാൽ ചത്ത ചെടിയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ചത്ത ചെടിയിൽ ജീവനുള്ള ചെടിയുടെ അതേ ഘടന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ പരിണാമ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമിയുടെ തുറന്ന സംവിധാനമാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജം നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കാത്തത്? വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മൾ ചത്ത ജീവജാലങ്ങളിൽ ചൂട് പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് നശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. എ.ഇ. വിൽഡർ-സ്മിത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “അപ്പോൾ നിർജ്ജീവമായ ഒരു വടിയും ജീവനുള്ള ഒരു അലങ്കാര ചെടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അലങ്കാര ച്ചെടിയിൽ ടെലിയോണമി (ജീവജാലങ്ങളിലെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം) ഉണ്ട് എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. ക്രമം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഊർജ്ജം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉള്ളിടത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ടെലിയോണമി ഉണ്ട്, തുടർന്ന് “തുറന്ന ക്രമത്തിൽ” സൂര്യന്റെ ഊർജ്ജം എടുത്ത് വസ്തുവിനെ വളർത്താം – അതിന്റെ ക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഒരു ജീവിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരമാണ് ടെലിയോണമി. ഇതിൽ രൂപകൽപ്പനയും ഉദ്ദേശ്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ക്രോമസോമുകളിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവജാലങ്ങളുടെ ടെലിയോണമി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ടെലിയോണമി പദാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നില്ല. പദാർത്ഥം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല രസതന്ത്രത്തിന് ഒരു കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല, എന്നാൽ പ്രവർത്തനം രാസപരമാണെങ്കിലും. ഒരു കോശത്തിന്റെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളിലും തന്മാത്രകളിലും വസിക്കാത്ത വിവരങ്ങളാൽ ആണ്. രൂപകല്പന ചെയ്തതും കോഡ് ചെയ്തതുമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സെല്ലുകൾ ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് സൃഷ്ടിവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment