തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു തന്റെ പൊതു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കായി പരിശീലനം നേടാനാണ് യേശു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയതെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന്, നാം ലൂക്കോസ് 2-ാം അധ്യായം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ അധ്യായത്തിൽ, യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായി ദൈവാലയം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ കഥ നാം വായിക്കുന്നു “അവൻ അവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി, നസ്രത്തിൽ വന്നു, അവർക്ക് കീഴടങ്ങി, എന്നാൽ അവന്റെ അമ്മ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. . യേശു ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വർദ്ധിച്ചു” (ലൂക്കാ 2:51,52). 18 വർഷക്കാലം, തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, യേശു തന്റെ ഭൗമിക സംരക്ഷകരായിരുന്നവരോട് ഒരു പുത്രനെന്ന നിലയിൽ കടമയോടെ തുടർന്നുവെന്ന് ഈ ഭാഗം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

ഈ 18 വർഷത്തിനിടയിൽ, നസ്രത്തിലെ “തച്ചൻ” (മർക്കോസ് 6:3), “തച്ചന്റെ മകൻ” (മത്തായി 13:55) എന്നീ പേരുകളിൽ യേശു തന്റെ സഹ നഗരവാസികൾക്ക് അറിയപ്പെട്ടു. ഈ 18 വർഷത്തിനിടയിൽ യോസഫ് മരിക്കുകയും തന്റെ അമ്മയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം യേശു ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലൂക്കോസ് 2:51, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ജോസഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ പരോക്ഷമായ തിരുവെഴുത്ത് പരാമർശമാണ് (വാക്യം 48).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിൻ കീഴിൽ മറിയം യേശുവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. അവൾ അവന്റെ വിഷയമായി വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളും പ്രകൃതിയും ഉപയോഗിച്ചു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന് മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു, അത് തന്റെ ആദ്യ ക്ഷേത്ര സന്ദർശന വേളയിൽ മതഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രകടമായിരുന്നു. “മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ കണ്ടു, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നു, അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കേട്ടവരെല്ലാം അവന്റെ വിവേകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു” (ലൂക്കാ 2:46,47).

യേശുവിന്റെ ബാല്യവും യൗവനവും അവന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളുടെ യോജിപ്പുള്ള വികാസത്തിന്റെ വർഷങ്ങളായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിലുള്ള തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം പൂർണമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവൻ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം. യേശു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുവെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സർവശക്തനായ ദൈവം യേശുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകി. “നസ്രത്തിലെ യേശു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളാലും ശക്തികളാലും അടയാളങ്ങളാലും ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:22).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.