തന്റെ മകൻ വഞ്ചകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം യിസ്ഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് തന്റെ അനുഗ്രഹം പാലിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യാക്കോബിനെയും ഏശാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള യിസ്ഹാക്കിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരു പ്രവചനം രൂപവല്കരിക്കുകയും ശരിയായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു, “വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യാക്കോബിനെയും ഏശാവിനെയും അനുഗ്രഹിച്ചു” (എബ്രാ. 11:20). യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യിസ്ഹാക്ക് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമായിരുന്നു, അത് സംഭവിച്ചു (ഉൽപ. 27:33).

ദൈവം വഞ്ചനയെ അംഗീകരിച്ചുവെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, കാരണം ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിനായി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ദൈവം വഞ്ചനയുടെ പ്രവൃത്തി ആസൂത്രണം ചെയ്തില്ല, അവൻ അത് അസാധുവാക്കി. യാക്കോബിന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത് അവന്റെ വഞ്ചനകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അത് വകവയ്ക്കാതെയാണ്.

തുടക്കത്തിൽ, യിസഹാക്കും അവന്റെ മക്കളും ഓരോരുത്തരും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു, അവന്റെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൊയ്തു. വഞ്ചന ആസൂത്രണം ചെയ്ത റബേക്കയും ജേക്കബും പരസ്പരം എന്നെന്നേക്കുമായി വേർപിരിഞ്ഞു. ഏസാവിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ നിന്നും കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ റബേക്കയ്ക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അവന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കേണ്ടി വന്നു. ദരിദ്രനും വിഭവങ്ങളില്ലാത്തതുമായ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഒരു അപരിചിതമായ നാട്ടിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ ജേക്കബിന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. പ്രവാസഭൂമിയിൽ 20 വർഷത്തോളം പിതാവിനെയും ഏസാവിനെയും വഞ്ചിച്ചതിന് അയാൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവന്നു, അവിടെ അവൻ മരിച്ചു. കൂടാതെ അയാളും സ്വന്തം അമ്മായിയപ്പനാൽ ആവർത്തിച്ച് ചതിക്കപ്പെട്ടു.

യിസഹാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഹിതം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഏശാവിനെ അനുകൂലിക്കണമെന്നും ദൈവവിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം അംഗീകരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധിച്ചതിന് അവൻ ശാസിക്കപ്പെട്ടു. ഏസാവ് പരസ്യമായി നിന്ദിക്കുകയും തന്റെ ജന്മാവകാശ കർത്തവ്യങ്ങളും പദവികളും യാക്കോബിന് ഒരു പയറു ഭക്ഷണത്തിന് പകരമായി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 25:29-34). കൂടാതെ, ഏസാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരായി പോയി, അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 26:34). ഏസാവിനോടുള്ള പ്രീതിയുടെ പേരിൽ, യിസഹാക്കിനെ യാക്കോബിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി.

എന്നാൽ എല്ലാ മാനുഷിക പദ്ധതികളിലൂടെയും, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം അവൻ “എല്ലാം തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആലോചന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (എഫെസ്യർ 1:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.