ട്രംപ് എതിർക്രിസ്തുവോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ട്രംപ് എതിർക്രിസ്തുവോ?

ട്രംപിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നടപടികളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിലും ലോകമെമ്പാടും നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു: ട്രംപ് എതിർക്രിസ്തുവാണോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല! ദാനിയേൽ 7-ൽ എതിർക്രിസ്തുവാണൊ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒൻപത് സവിശേഷതകൾ ദൈവവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നു.

ബൈബിൾ എതിർക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു

 1. ചെറിയ കൊമ്പ് “അവരുടെ ഇടയിൽ” വരും – അതായത്, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളായ 10 കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് (ദാനിയേൽ 7:8). അതിനാൽ, ഇത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരിക്കും.
 2. അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും (ദാനിയേൽ 7:8).
 3. അത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പിഴുതെറിയുകയോ പറിച്ചുകളയുകയോ ചെയ്യും (ദാനിയേൽ 7:8).
 4. ഇത് മറ്റ് 10 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും (ദാനിയേൽ 7:24).
 5. അത് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും (ദാനിയേൽ 7:21, 25).
 6. അത് പുറജാതീയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്-നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരും (ദാനിയേൽ 7:7, 8).
 7. ദൈവത്തിന്റെ ജനം (വിശുദ്ധന്മാരെ) “കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. (ദാനിയേൽ 7:25).
 8. അത് “വിരോധമായി വലിയ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും” അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കും (ദാനിയേൽ 7:25). വെളിപാട് 13:5-ൽ, അതേ ശക്തി “വലിയ കാര്യങ്ങളും ദൂഷണങ്ങളും” സംസാരിക്കുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു.
 9. അത് “കാലങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു” (ദാനിയേൽ 7:25).

ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഈ സൂചനകൾ ഒരേയൊരു അധികാരത്തിന് മാത്രമേ അനുയോജ്യമാകൂ – പാപ്പാത്വം. ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഒമ്പത് സൂചനകളും പരിശോധിക്കാം:

 • പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉയർന്നുവന്നു.
  പാപ്പാത്വ അധികാരത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ഇറ്റലിയിലെ റോമിലാണ്-പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ.
 • പാപ്പാത്വത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ തലപത്തു ണ്ടാകും. പാപ്പാത്വത്തിന്റെ തലവനായി ഒരാൾ ഉണ്ട് – പോപ്പ് – അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു.
 • പാപ്പാത്വത്തിന്റെ ഉദയത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തു. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ചക്രവർത്തിമാർ
  വലിയ തോതിൽ കത്തോലിക്കരും പാപ്പാത്വത്തെ പിന്തുണച്ചവരുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മൂന്ന് ഏരിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല – വാൻഡലുകൾ, ഹെരുലി, ഓസ്ട്രോഗോത്തുകൾ. അങ്ങനെ, കത്തോലിക്കാ ചക്രവർത്തിമാർ അവരെ കീഴടക്കി.
 • ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
  പാപ്പാത്വം ഒരു മതശക്തിയായി ഉയർന്നു, മറ്റ് 10 രാജ്യങ്ങളുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
 • ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
  പാപ്പാത്വം ഒരു മതശക്തിയായി ഉയർന്നു, മറ്റ് 10 രാജ്യങ്ങളുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
  അത് വിശുദ്ധന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ദശലക്ഷം പേരെങ്കിലും സഭ നശിപ്പിച്ചതായി ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു [റോമനിസത്തിന്റെ ചരിത്രം, പേജുകൾ 541, 542]
 • അത് ഇരുമ്പിന്റെ നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്-പുറജാതി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരും.
  പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി. പോണ്ടിഫെക്‌സ് മാക്‌സിമസിന്റെ ഓഫീസ് പോപ്പിന്റെ ഓഫീസിൽ തുടർന്നു
 • ദൈവത്തിന്റെ ജനം (വിശുദ്ധന്മാരെ) “കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

 1. ഒരു കാലം ഒരു വർഷം, കാലങ്ങളും രണ്ട് വർഷം, കാലാംശവും ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതി. ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു: “മൂന്നര വർഷം”.
 2. ഇതേ കാലഘട്ടം ദാനിയേലിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും പുസ്‌തകങ്ങളിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു (ദാനിയേൽ 7:25; 12:7; വെളിപ്പാട് 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5): മൂന്നു പ്രാവശ്യം ” കാലവും കാലങ്ങളും കാലാർദ്ധവും ചെല്ലും;”; 42 മാസമായി രണ്ടുതവണ; കൂടാതെ 1,260 ദിവസങ്ങളുടെ ഇരട്ടി. യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 30 ദിവസത്തെ കലണ്ടറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ സമയപരിധികൾ എല്ലാം ഒരേ സമയമാണ്: 3½ വർഷം = 42 മാസം = 1,260 ദിവസം.
 3. ഒരു പ്രവാചക ദിനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് (യെഹെസ്കേൽ 4:6; സംഖ്യകൾ 14:34).
 4. അങ്ങനെ, ചെറിയ കൊമ്പ് (എതിർക്രിസ്തു) 1,260 പ്രാവചനിക ദിവസങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതായത് 1,260 അക്ഷരീയ വർഷങ്ങൾ.
 5. AD 538-ൽ, എതിർത്തിരുന്ന മൂന്ന് ഏരിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതും പിഴുതെറിയപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാപ്പാത്വ ഭരണം ആരംഭിച്ചത്. 1798-ൽ നെപ്പോളിയന്റെ ജനറൽ ബെർത്തിയർ, പയസ് ആറാമൻ പോപ്പിനേയും പോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പോപ്പിനെ ബന്ദിയാക്കുന്നതുവരെ അതിന്റെ ഭരണം തുടർന്നു. ഈ കാലഘട്ടം 1,260 വർഷത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യമായ നിവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രഹരം പാപ്പാത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരകമായ മുറിവായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി, ഇന്നും ഉണങ്ങുന്നത് തുടരുന്നു.
 6. ഇതേ പീഡാനുഭവ കാലഘട്ടം മത്തായി 24:21-ൽ ദൈവജനം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ കാലഘട്ടമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്യം 22 നമ്മോട് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിനാശകരമായിരുന്നു, ദൈവം അതിനെ ചുരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവും അതിജീവിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അത് ചുരുക്കി. 1798-ൽ പോപ്പ് ബന്ദിയാക്കപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പീഡനം അവസാനിച്ചു.
 • അത് “[ദൈവത്തിനെതിരായ]” ദൈവദൂഷണത്തിന്റെ “ആഡംബര വാക്കുകൾ” സംസാരിക്കും. ദൈവദൂഷണത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രണ്ട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട്:
 1. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 5:21).
 2. ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 10:33).

പാപം പൊറുക്കുന്നുവെന്ന് പാപ്പാത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു: “പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമോ, അതോ അവ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണോ? ക്രിസ്തു നൽകിയ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. ജോസഫ് ഡെഹാർബെ, എസ്.ജെ., എ കംപ്ലീറ്റ് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് ദി കാത്തലിക് റിലീജിയൻ (ന്യൂയോർക്ക്: ഷ്വാർട്സ്, കിർവിൻ & ഫൗസ്, 1924), പേ. 279.

നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനും (എബ്രായർ 3:1 8:1, 2) ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ (1 തിമോത്തി 2:5) യേശുവിനെ മറികടന്ന്, ഭൂമിയിലെ ഒരു പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ യേശുവിനെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ അത് ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവ് പരിഗണിക്കുക: “പോപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമല്ല, അവൻ ജഡത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവാണ്.” കാത്തലിക് നാഷണൽ, ജൂലൈ 1895.

 • അത് “കാലവും നിയമവും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.” അതിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, മാർപ്പാപ്പ ചിത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഒഴിവാക്കുകയും നാലാമത്തെ കൽപ്പന 94 വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എട്ടായി ചുരുക്കുകയും പത്താമത്തെ കൽപ്പനയെ രണ്ട് കൽപ്പനകളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു. (പുറപ്പാട് 20:2-17 ലെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ പട്ടികയുമായി ഏതെങ്കിലും കത്തോലിക്കാ മതബോധനത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക).

ദാനിയേൽ 7-ലെ ചെറിയ കൊമ്പൻ ശക്തി (അന്തിക്രിസ്തു) പാപ്പാത്വമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. മറ്റ് ഏതൊരു സംഘടനയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒമ്പത് സൂചനകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല. എല്ലാ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പരിഷ്കർത്താവും, ഒരു അപവാദവുമില്ലാതെ, പാപ്പാത്വത്തെ എതിർക്രിസ്തുവായി സംസാരിച്ചു.

സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ

ചെറിയ കൊമ്പിന്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ സഹക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്, ദാനിയേൽ 7-ലെ പ്രവചനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ്, അല്ലാതെ വ്യക്തികളെയല്ല. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലും സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരുമായ വിശ്വാസികളുണ്ട്. ഡാനിയേൽ 7 മറ്റ് പല സഭകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ, പുറജാതീയതയുമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത ഒരു മത സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായവിധിയുടെയും തിരുത്തലിന്റെയും സന്ദേശമാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിന്റെയും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും ഉള്ളടക്കം വ്യക്തികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്, അവർ തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പോപ്പുകളുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും കർദ്ദിനാൾമാരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥിതി തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചു.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമായ ദൈവവചനം സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം, അതിനാൽ എന്താണ് സത്യവും തെറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി പോലെയുള്ള സത്യം അന്വേഷിക്കാനും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

Leave a Comment