ഞാൻ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിരസിക്കപ്പെടുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പാപത്തിൽ വീഴുന്നു

“നീതിമാൻ ഏഴുപ്രാവശ്യം വീണാലും എഴുന്നേല്ക്കും;
ദുഷ്ടന്മാരോ അനർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചുപോകും..”

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:16

തന്റെ പാപം ഏറ്റുപറയുകയും അതിൽ ഖേദിക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപിയോടും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നു. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

യേശുവിന്റെ കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാർ, ആളുകൾ പരസ്പരം മൂന്നു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിച്ചു “…കർത്താവേ, സഹോദരൻ എത്രവട്ടം എന്നോടു പിഴെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണം?” (മത്തായി 18:21). പത്രോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (വാക്യം 22).

അതുകൊണ്ട്, നമ്മോട് പലതവണ പാപം ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ, നാം വീഴുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോടും കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? യേശു തന്റെ കുട്ടികളോട് വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അവൻ നമ്മെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു. കുരിശിലേക്ക് മാത്രം നോക്കൂ! (യോഹന്നാൻ 3:16).

പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം

ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യും, അതിനാൽ നാം അതിൽ വീഴാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. വിശ്വാസത്താൽ സഹായത്തിനായി കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. “ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതെല്ലാം ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു; ഇതാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന വിജയം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോലും” (1 യോഹന്നാൻ 5:4).

“പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും” (യാക്കോബ് 4:7) എന്ന ഉറപ്പ് കർത്താവ് വിശ്വസ്തർക്ക് നൽകി. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല. “നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം നാം ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ അധികമാണ്” (റോമർ 8:37).

ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനത്തിലൂടെയും നാം കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ദുർബലമായ സ്വഭാവം മാറ്റുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്വഭാവം നൽകുകയും ചെയ്യും. “ആകയാൽ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്: പഴയ കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി; ഇതാ, എല്ലാം പുതിയതായിത്തീർന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17). ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമെന്ന് തോന്നിയത് അവന്റെ കൃപയാൽ എളുപ്പമാകും. അതിനാൽ, നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം, “ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” അത് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments