ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും രക്ഷ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, അവയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു. അപ്പോൾ, ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷ, നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടേതായി തീരുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു.

അവന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായപ്പോൾ യേശു അവരുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തി; അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ അവരെ സഹായിച്ചു, അങ്ങനെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു – പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള അവൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രന് ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്, (പിന്നെ അവൻ പക്ഷവാതക്കാരനോട് പറഞ്ഞു,) എഴുന്നേറ്റു, കിടക്ക എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക” (മത്തായി 9: 6).

ബേഥെസ്ദയിലെ തളർവാതരോഗിക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, “കർത്താവേ, നീ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കും” എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പകരം അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചു, താൻ സുഖം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചു, അവൻ ഉടനെ പരിശ്രമിച്ചു; അവൻ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവൻ നടന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, ദൈവം ശക്തി നൽകി.

അതുപോലെ താങ്കളും പാപിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാറ്റാനും നിങ്ങളെത്തന്നെ വിശുദ്ധരാക്കാനും കഴിയില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റും. താൻ സുഖപ്പെട്ടുവെന്ന് തളർവാതരോഗി വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നടക്കാൻ ക്രിസ്തു ശക്തി നൽകിയതുപോലെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യും.

യേശു പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും” (മർക്കോസ് 11:24). ഈ വാഗ്ദാനത്തിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്-ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. “ആകയാൽ ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല” (റോമർ 8:1).

“ഞാൻ കാർമുകിലിനെപ്പോലെ നിന്റെ ലംഘനങ്ങളെയും മേഘത്തെപോലെ നിന്റെ പാപങ്ങളെയും മായിച്ചുകളയുന്നു” (യെശയ്യാവ് 55:7; 44:22) എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം വിശ്വസിക്കുക. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ലളിതമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയായിത്തീരും. ഈ ബന്ധം നിലനിറുത്താൻ, ദിവസേന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 15:4).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.