“ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്ന വാക്കുകളാൽ യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

BibleAsk Malayalam

യേശു – “ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല”

യേശു പറഞ്ഞു, “അന്നു പലരും എന്നോടു പറയും: കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും, ‘ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ ” (മത്തായി 7:22,23).

ഇവിടെ അറിയാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രീക്ക് ക്രിയയിൽ, “ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല” അല്ലെങ്കിൽ “നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല” എന്നാണ്. അവനുമായുള്ള ജീവനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. യജമാനനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തത്, ഈ ആളുകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളും അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയിക്കൊപ്പമോ അവന്റെ ശക്തികൊണ്ടോ നടന്നിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

അവരുടെ അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികളുടെ ഉറവിടം ദൈവമാണെന്നതിന്റെ തെളിവല്ല അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രകടനം എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അവന്റെ കൃപയാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. പ്രവാചകന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. യേശു പറയുന്നു: “അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അറിയും. മനുഷ്യർ മുൾപടർപ്പിൽ നിന്ന് മുന്തിരി പറിക്കുമോ? (മത്തായി 7:16), അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രകടിതമായ അത്ഭുതങ്ങളാൽ അല്ല.

പാപികളോട്, ന്യായവിധി ദിവസം യേശു പറയും, “അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ.” അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ “നിയമവിരുദ്ധരാണ്” കാരണം അവർ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:3-17) – “പാപം നിയമലംഘനമാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 3:4). ഈ വ്യാജ പ്രസംഗകർ അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ അവന്റെ പത്ത് കല്പനകളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു.

തന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നുള്ളൂ. “യഹോവയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ ഹോമയാഗങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും കർത്താവിന് അതിയായ ഇഷ്ടമാണോ? ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ മേദസ്സിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്” (1 സാമുവൽ 15:22).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: