BibleAsk Malayalam

ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ശൂന്യത തോന്നുന്നു. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന് കഴിയും?

മനുഷ്യന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന പലർക്കും ഇപ്പോഴും ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നു. തെറ്റായതും വരണ്ടതുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ആത്മാവിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “പഴയ വീഞ്ഞ് കുടിച്ച ആരും ഉടനെ പുതിയത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; പഴയതാണ് നല്ലത് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു” (ലൂക്കാ 5:39). പാത്രിയർക്കീസിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ലോകം അറിഞ്ഞ എല്ലാ സത്യങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പുതിയ പ്രൗഢിയോടെ പ്രകാശിച്ചു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പുതിയ വീഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അവർ നിർജ്ജീവമായ രീതികളോട് ചേർന്നുനിന്നു, ജീവനുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും അകന്നു.

ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള മതത്തിന് ഒരിക്കലും ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കാനാവില്ല; എന്തെന്നാൽ, അത് സന്തോഷകരമല്ലാത്ത, ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത മതമാണ്. സ്വയം നീതീകരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ സജീവമാകുന്ന ഉപവാസമോ പ്രാർത്ഥനയോ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. ആരാധനയ്‌ക്കായുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സമ്മേളനം, മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, ബാഹ്യ അപമാനം, ശ്രദ്ധേയമായ ത്യാഗം, ഇവ ചെയ്യുന്നയാൾ സ്വയം നീതിമാനും സ്വർഗ്ഗീയ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യനുമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; പക്ഷേ അതെല്ലാം വഞ്ചനയാണ്. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷ നേടാനാവില്ല (റോമർ 11:6; എഫെസ്യർ 2:8-9).

സ്വന്തം നീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “‘ഞാൻ ധനവാൻ; സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നു അറിയാതിരിക്കയാൽ 18നീ സമ്പന്നൻ ആകേണ്ടതിന്നു തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതവണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന്നു വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്കു കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോടു വിലെക്കുവാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോടു ബുദ്ധിപറയുന്നു.” (വെളി. 3:17, 18).

അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു, “എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യസ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ചു പറവാനുണ്ടു. നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്കു അതിന്റെ നിലയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്യും.” (വെളിപാട് 2:4, 5)

പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ സ്വയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. സ്വയം കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, മനുഷ്യനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. പുതിയ കുപ്പികളിൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് അടങ്ങിയിരിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം വിശ്വാസിയെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും, അയാൾക്ക് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടില്ല. നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ആത്മാവു സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 2:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: