ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെയോ അതൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയോ അനുസരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഹൃദയത്തിന്റെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈവ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ:

എ-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും അവന്റെ വചനത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കും: “നിയമത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും! അവർ ഈ വചനമനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം അവരിൽ വെളിച്ചം ഇല്ല” (ഏശയ്യാ 8:20).

ബി-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിൽ നയിക്കും: ” നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന്നു ദീപവും എന്റെ പാതെക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 119:105).

സി-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ദൈവഭക്തരായ ആളുകളുടെ ഉപദേശത്താൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും: ” പരിപാലനം ഇല്ലാത്തേടത്തു ജനം അധോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു; ഉപദേശകരുടെ  ബഹുത്വത്തിലോ രക്ഷയുണ്ടു”.(സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:14).

ഡി-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ അവന്റെ സംരക്ഷണത്താലും  തുറന്ന വാതിലുകളാലും  പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടും.  ” എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ത്രോവാസിൽ വന്നാറെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി എനിക്കു ഒരു വാതിൽ തുറന്നുകിട്ടിയപ്പോൾ” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:12).

ഇ-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റും: “നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവൻ നിനക്കു നല്കട്ടെ; നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കട്ടെ”       (സങ്കീർത്തനം 20:4).

എഫ്-ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളെ നയിക്കും: “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക; സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുതു.

നിന്റെ എല്ലാവഴികളിലും അവനെ നിനെച്ചുകൊൾക; അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും”            (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5, 6).

G-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, സ്വയം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയില്ല: ” ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തുചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ചെയ്‍വിൻ”          1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

എച്ച്-ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ക്ഷമയുള്ളതും നിർബന്ധിക്കുന്നതുമല്ല.   “ ചിലർ താമസം എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവു തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോടു ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളു” (2 പത്രോസ് 3:9).

ഞാൻ-ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും സ്നേഹത്തോടെ നടക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും: “  നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം, എന്നു ആകുന്നു” (മർക്കോസ് 12:30).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.