ഞാൻ എന്റെ പിന്തുടർച്ച സ്വത്ത്‌ പരിവർത്തനം ചെയ്യാപെടാത്ത എന്റെ മക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണോ അതോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പിന്തുടർച്ചാവകാശം

ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. യേശു പറഞ്ഞു, “‘നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കണം.’ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേതും വലുതുമായ കല്പന. രണ്ടാമത്തേത് ഇതുപോലെയാണ്: ‘നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം’ (മത്തായി 22:37-39).

അനന്തരാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യസ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ സംഭാവന നൽകുന്നതിലൂടെയും അവരുടെ കുട്ടികളെ ദൈവത്തേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകാതെയുമാണ്. “എന്നെക്കാൾ അധികം അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. എന്നെക്കാൾ മകനെയോ മകളെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല” (മത്തായി 10:37).

ദാവീദ് രാജാവ് തന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ വലിയൊരു തുക ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്‌തു. അവൻ പറഞ്ഞു, “യഹോവയുടെ ആലയത്തിനായി ഒരുലക്ഷം താലന്ത് സ്വർണവും പത്തുലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളിയും വെങ്കലവും ഇരുമ്പും ധാരാളമായി ഒരുക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. തടിയും കല്ലും ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം” (1 ദിനവൃത്താന്തം 22:14).

എന്നാൽ ദാവീദ് രാജാവ് ശലോമോനും അവന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരു നല്ല അവകാശം വിട്ടുകൊടുത്തു. അതുപോലെ, നല്ല മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം. “ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, എന്നാൽ പാപിയുടെ സമ്പത്ത് നീതിമാന്മാർക്കായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:22). കുട്ടികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെങ്കിൽപ്പോലും, മാതാപിതാക്കൾ അവരോട് അവരുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കണം, അങ്ങനെ പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

ഒരു അനന്തരാവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചിന്തയും പ്രാർത്ഥനയും നൽകണം, കാരണം താൻ നൽകിയ കഴിവുകൾ അവർ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതിന് കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ കണക്കുബോധിപ്പിക്കും (മത്തായി 18). വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ടുകളും സ്വത്തുക്കളും പോലുള്ള പണമില്ലാത്ത ആസ്തികൾ കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ഉപദേശം.

എന്നിരുന്നാലും, മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനന്തരാവകാശം സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം (എഫെസ്യർ 6:4) മാതൃകയിലൂടെ അവരെ കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കണം (മർക്കോസ് 10:14). ആത്മീയതയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ്. മറ്റെല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ നശിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.