ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്! എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ യേശു എവിടെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു എവിടെ?

ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഒരാൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും നീക്കാൻ കർത്താവ് ഉത്സുകനാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ ഏക പുത്രനെ നൽകി (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവന്റെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കുക, കാരണം അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (മത്തായി 11:28).

ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ കാരണം, ദുഷ്ടൻ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ, ദൈവവചനത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പഠനത്തിലൂടെ ദിവസവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു, ദൈവത്തെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും താൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഏത് വിഷയത്തിലും എന്ത് ഗതി പിന്തുടരണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തു, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു, “നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്കു കാണിച്ചുതരും; ഞാൻ നിന്റെമേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു നിനക്കു ആലോചന പറഞ്ഞുതരും:|” (സങ്കീ. 32:8).

എന്തുചെയ്യും?

നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ, ജ്ഞാനത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അവകാശപ്പെടുക, “നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്നു ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോടു യാചിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ അവന്നു ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5). ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ വെളിച്ചം വീശും “യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം; ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും?? (സങ്കീ. 27:1).

അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വീഴാൻ അനുവദിക്കില്ല, “മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13). അവന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യത്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും, “ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല.” അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാം, ‘കർത്താവ് എന്റെ സഹായിയാണ്; ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. മനുഷ്യന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും?” (എബ്രായർ 13:5-6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.