ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക്?

Author: BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ രക്ഷ നിലനിർത്താൻ കർത്താവുമായുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ബൈബിൾ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു. ജോസഫും മറിയയും ചിന്തയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണാതെ പോകില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ അവഗണനയാൽ അവർക്ക് രക്ഷകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു; എന്നാൽ അവനെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അനായാസമായ തിരച്ചിൽ വേണ്ടി വന്നു (ലൂക്കാ 2:44-46). അങ്ങനെ, അത് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്; അലസമായ സംസാരം, ദുഷ്പ്രസംഗം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവഗണന എന്നിവയാൽ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടാം, മാത്രമല്ല അവനെ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഐക്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാം.

പലരും മതപരമായ ശുശ്രുക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ദൈവവചനത്താൽ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ ധ്യാനം, ജാഗ്രത, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയുടെ അവഗണനയിലൂടെ അവർ അനുഗ്രഹം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയും അത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവഗണന നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും, ദൈവം തങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. തെറ്റ് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവർ കാണുന്നില്ല. യേശുവിൽ നിന്ന് തങ്ങളെത്തന്നെ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം അടച്ചുകളയുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നിസ്വാർത്ഥ മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് (സങ്കീർത്തനം 119:105). നമ്മൾ അത് അംശം അംശമായും, ഓരോ രംഗവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒടുവിലത്തതിനെ മനസ്സ് മുറുകെ പിടിക്കട്ടെ. നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, അവനിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കും, നമ്മുടെ സ്നേഹം വളരും, അവന്റെ ആത്മാവിൽ നാം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഉൾച്ചേരും. അവസാനം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ മാനസാന്തരത്തിന്റെയും അപമാനത്തിന്റെയും പാഠം നാം പഠിക്കണം (യോഹന്നാൻ 3:16).

അങ്ങനെ നാം ഒരുമിച്ചു സഹവസിക്കുമ്പോൾ നാം അന്യോന്യം അനുഗ്രഹമാകും (എഫേസ്യർ 5:19-21). നാം ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നാം ഇഷ്ടപ്പെടും; നാം അവന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവന്റെ ദിവ്യശക്തികളാൽ ദയയുള്ളതായിത്തീരും. അവന്റെ സ്വഭാവസൗന്ദര്യം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നാം “മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഒരേ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും” (2 കൊരി. 3:18). നാം അവനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, നാം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളികളായിത്തീരുകയും ഇപ്പോൾ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തിലും രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment