ജാതകത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നിർവ്വചനം

സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ, ജ്യോതിഷ വശങ്ങൾ, ജനനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സൂഷ്മമായ കോണുകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആകാശത്തിന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം എന്നാണ് ജാതകം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ജാതകത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകൾ നേറ്റൽ ചാർട്ട്, ജ്യോതിഷ ചാർട്ട്, ആകാശ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ ഭൂപടം, റാഡിക്കൽ-ചാർട്ട്, കോസ്മോഗ്രാം, വിറ്റാസ്ഫിയർ, റാഡിക്സ്, ചാർട്ട് വീൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ചാർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. “സമയം”, “നിരീക്ഷകൻ” (horoskopos, pl. horoskopoi, അല്ലെങ്കിൽ “മണിക്കൂറിന്റെ മാർക്കർ(കൾ)”) എന്നീ അർത്ഥമുള്ള OR, scopos എന്നീ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജാതകം എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഭാവികഥന രീതിയായി ജാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബൈബിളും ജാതകവും

ജാതകം, ഭാവികഥന, മന്ത്രവാദം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിനായി ദൈവമക്കൾ ജ്യോതിഷം നോക്കരുത്. എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവ് ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം (പുറപ്പാട് 20:3). പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചു:

“മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവനോ, ജ്യോത്സ്യനോ, ശകുനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനോ, മന്ത്രവാദിയോ, മന്ത്രവാദം നടത്തുന്നവനോ, ഒരു വെളിച്ചപ്പാടനോ, ഭൂതവിദ്യക്കാരനോ, മരിച്ചവരെ വിളിക്കുന്നവനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരും കാണുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിന് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു…” (ആവർത്തനം 18:10-14, 19:31).

നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താതിരിക്കാനും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും, ആകാശത്തിലെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ, അവയെ ആരാധിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക…” (ആവർത്തനം 4:19) .

“നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ… ചെന്ന് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിക്കുകയും സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ ആകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സൈന്യത്തെയോ ഞാൻ കൽപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ… പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും” (ആവർത്തനം 17:2-5).

“‘മധ്യസ്ഥരിലേക്കും പരിചിതമായ ആത്മാക്കളിലേക്കും തിരിയുന്ന വ്യക്തി… ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഞാൻ മുഖം തിരിക്കുകയും അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും” (ആവർത്തനം 20:6).

“മധ്യസ്ഥരും മന്ത്രവാദികളും, മന്ത്രിക്കുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുക” എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ജനത അവരുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി അവർ മരിച്ചവരെ അന്വേഷിക്കുമോ” (യെശയ്യാവ് 8:19).

“…ആകാശത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്…” (യേരെമ്യാവ്10:2 കൂടാതെ 27:9-10).

സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു (യെശയ്യാവ് 47:13) എന്നാൽ അവർ അവന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവരുടെ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം (2 രാജാക്കന്മാർ 17:16; 21:3, 5; 23:4, 5; യിരെമ്യാവ് 44:18, 19; യെഹെസ്‌കേൽ 8:16; സെഫന്യാവ് 1:5), അവർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ദുഷ്‌ഫലങ്ങൾ കൊയ്തു. (യെശയ്യാവ് 2:6) അവരെ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും അവരുടെ ഉപദേശകർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (മീഖാ 5:12).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും മന്ത്രവാദത്തിന്റെയും ആചാരവും അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (ഗലാത്യർ 5:20-21; പ്രവൃത്തികൾ 7:42-43; 1തിമോത്തി 4:1; വെളിപ്പാട് 21:8). തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അറിയുന്ന സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് (യാക്കോബ് 1:5). വിജാതീയരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധനാ പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ചു (അപ്പ. 19:19). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ഭാവികഥന ശീലിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, അതിനാൽ അവൻ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിക്കുകയും അതിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു (പ്രവൃത്തികൾ 16:16-18). ഭൂതാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുന്നത് യജമാനെന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് (മർക്കോസ് 16:17). തന്റെ മക്കളെ ദുഷിച്ച അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 9:26; മത്തായി 15:28; മർക്കോസ് 1:31; യോഹന്നാൻ 4:53).

ഉപസംഹാരം

എല്ലാ രക്ഷയുടെയും മാർഗനിർദേശത്തിന്റെയും സഹായത്തിന്റെയും ഉറവിടം ദൈവമാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 4:12; എബ്രായർ 12:2). അതിനാൽ, അവസാനം മുതൽ ആരംഭം മാത്രം അറിയാവുന്ന ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ജാതകം, ഭാഗ്യം, ജ്യോതിഷം എന്നിവ നിരസിക്കപ്പെടണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments