ജലപ്രളയത്തിന്ന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ മഴകണ്ടിട്ടുണ്ടൊ?

Author: BibleAsk Malayalam


ജലപ്രളയത്തിന്ന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ മഴ കണ്ടില്ലെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ഉല്പത്തി 2:5-6 ഭൂമി മഞ്ഞുകൊണ്ടു നനച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു: “യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല; നിലത്തു വേല ചെയ്‌വാൻ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്നു മഞ്ഞു പൊങ്ങി, നിലം ഒക്കെയും നനെച്ചുവന്നു”

നോഹയുടെ കാലത്തെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ ഭൂമിക്ക് നാശം വരുത്തുമെന്ന ആശയത്തെ കളിയാക്കുകയും “വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെക്കുറിച്ചു അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു ഭയഭക്തി പൂണ്ടു”(എബ്രാ. 11:7), മഴ മുൻഗാമികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതു കാണിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നതും താൻ നിർമ്മിച്ച പെട്ടകത്തിൽ അഭയം തേടാത്ത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മുങ്ങിപോകുന്നതും അത് നോഹയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.

കൂടാതെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷമാണ് മഴവില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് (ഉൽപ. 9:13-16), മുമ്പ് സംഭവിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല, ആ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് മഴ അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് അധിക തെളിവ് നൽകുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള മുൻഗാമികൾ കരുതി. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഋതുക്കൾ അവയുടെ ക്രമത്തിൽ വന്നു. ഇതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല; ഭൂമി ഒരു മൂടൽമഞ്ഞോ ഹിമമോ കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ നിശ്ചിത നിയമങ്ങൾ ജലത്തെ അവയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒഴുകിതുളുമ്പുന്നത് തടഞ്ഞു. “ഇത്രത്തോളം നിനക്കുവരാം; ഇതു കടക്കരുതു” (ഇയ്യോബ് 38:11) എന്ന് ദൈവം കല്പിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ക്രമീകരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയാണെന്ന് അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടില്ല.

കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ, പ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ആദ്യം ഭയം കൊണ്ട് വിറച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ശാന്തരായി തുടങ്ങി. പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ ദൈവത്തിന് അതീതമാണെന്നും അവളുടെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്നും ദൈവത്തിന് തന്നെ അവയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി.

നോഹയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പൂർവ്വാധികം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ, കർത്താവ് തന്റെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കുമായിരുന്നു, പിന്നീട് നിനെവേയിലെ ആളുകളോട് ചെയ്തതുപോലെ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശാസനകളോടും മുന്നറിയിപ്പുകളോടും ഉള്ള ശാഠ്യത്തോടെയുള്ള തിരസ്കരണത്താൽ, അവർ തങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പാനപാത്രം നിറച്ചു, അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment