ജഡത്തിന്റെ മോഹത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

BibleAsk Malayalam

പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാരീരിക സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രലോഭനമാണ് ജഡത്തിന്റെ മോഹം. മനുഷ്യർ ചിലപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹത്താൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികവും ശരിയായതുമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതായത്, ആഗ്രഹം. ഭക്ഷണം, സുഖ ക്ഷേമം, കൂട്ടായ്മ മുതലായവ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അടിസ്ഥാന ആഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലും ദൈവേഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നാം ജഡമോഹത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുന്നു.

യേശുവിനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും പാപം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു (എബ്രായർ 4:15). യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതപിക്കുന്നു (എബ്രായർ 4:15) അതിനെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യേശു ദൈവവചനത്താൽ ജയിച്ചു (മത്തായി 4:1-4). അതിനാൽ, പാപകരമായ ശീലങ്ങൾക്കെതിരായ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ, നാം ദിവസേന ദൈവവചനത്തിൽ വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നാം “ജയിക്കുന്നവരെക്കാളും” (റോമർ 8:37) “ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം.” (2 കൊരിന്ത്യർ 2) :14).

പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും!” (യാക്കോബ് 4:7). അതിനാൽ, പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിന്നും നാം ഓടിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട് (2 തിമോത്തി 2:22; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:22). ഇത് ആത്യന്തികമായി പാപത്തിൽ മരിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കും (റോമർ 8:13, ഗലാത്യർ 5:24).

പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് ഓടിപ്പോയി (ഉല്പത്തി 39:11-12). പ്രലോഭനം വരുമ്പോൾ നാം നിസ്സഹായരല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, “പക്ഷികളെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവയെ തടയാനാകും.” നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ചെറുക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ജഡത്തിന് വഴി നൽകരുത് (റോമർ 13:14).

പാപവുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നാം സ്വയം അകന്ന് നിൽക്കണം . അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് അത് ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു: “ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ദുരാഗ്രഹത്താൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയും വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ, ആഗ്രഹം ഗർഭം ധരിച്ച ശേഷം, അത് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു; പാപം പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു” (യാക്കോബ് 1:14-15).

പത്താമത്തെ കൽപ്പനയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഭോഗേച്ഛയോ മോഹിക്കുന്നതോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 5:21; റോമർ 13:9). നാം ഈ കൽപ്പനയെ അവഗണിക്കുകയും തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പാപപ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പാപം മനസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു (മത്തായി 5:27-28). അതിനാൽ, നാം “എല്ലാ ചിന്തകളെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിലേക്ക് ബന്ദികളാക്കേണ്ടതുണ്ട്” (2 കൊരിന്ത്യർ 10:5) കാരണം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 3:16; 6:19) അവന്റെ ആലയം ശുദ്ധമായിരിക്കണം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: