ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രായത്തിന് മുമ്പ് മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനം ഉറപ്പുണ്ടോ?

ഉത്തരം: മത്തായി 2:16-18-ൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കണക്കുബോധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായത്തിനുമുമ്പ് മരിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പുനൽകുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഖണ്ഡികയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബെത്‌ലഹേമിൽ രണ്ട് വയസ്സും അതിൽ താഴെയുമുള്ള എല്ലാ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഹെരോദാവ് ഉത്തരവിട്ടു. ജറെമിയ പ്രവാചകൻ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: “കരയുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശബ്ദം അടക്കുക, … അവർ [കൊല്ലപ്പെട്ട മക്കൾ] ശത്രുവിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരും…നിന്റെ മക്കൾ വീണ്ടും സ്വന്തം അതിർത്തിയിലേക്ക് വരും” (യിരെമ്യാവ് 31:16, 17 ).

ഈ ഭാഗം ശാശ്വതമായിരിക്കുന്ന പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ “എല്ലാത്തിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തെ” (പ്രവൃത്തികൾ 3:21). യിരെമ്യാവ് 31:16-17-ൽ കാണുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കും താൻ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ, മരണത്താൽ എടുക്കപ്പെട്ട തന്റെ മക്കളെ പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ ദൈവം അവൾക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

കണക്കുബോധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായത്തിനു മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ (അത് 8-12 വരെ) അവരുടെ വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കളാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവു ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടും അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സഹോദരൻ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്നു വരും; ഇപ്പോഴോ അവർ വിശുദ്ധർ ആകുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:14).

എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ വളർത്തുകയും വേണം. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അവർ വളരുകയും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് അവർ വിധിക്കപ്പെടും.

“യേശുവോ: ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ; അവരെ തടുക്കരുതു; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.” (മത്തായി 19:14; മർക്കോസ് 10:14; ലൂക്കോസ് 18: 16). ഓരോ ചെറിയ കുട്ടികളോടും ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകി (യോഹന്നാൻ 3:16).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment