ചുരുക്കത്തിൽ, ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സൃഷ്ടിയിലെ ശബ്ബത്തിന്റെ സ്ഥാപനം

ദൈവം ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ – സൃഷ്ടിയിൽ. “ഏഴാം ദിവസം ദൈവം താൻ ചെയ്തിരുന്ന തന്റെ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു, അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു.
അപ്പോൾ ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം അതിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതും സൃഷ്ടിച്ചതുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അവൻ വിശ്രമിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2,3). ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവം അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക പ്രീതിയുടെ വസ്തുവായും അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമായും സജ്ജമാക്കി എന്നാണ്.
അത് വിശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തന ദിവസം വിശുദ്ധമാണെന്ന അറിയിപ്പായിരുന്നു അഥവാ പവിത്രമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുക എന്നായിരുന്നു.

പത്തു കൽപ്പനകളിലെ ഏഴാം ദിന ശബ്ബത്ത്

സീനായിൽ, പത്തു കൽപ്പനകൾ നൽകിയപ്പോൾ കർത്താവ് ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിന്റെ വിശുദ്ധി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. നാലാമത്തെ കൽപ്പന പ്രസ്താവിച്ചു: ” ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക.
ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക.
ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു.
ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ” (പുറപ്പാട് 20:8). നാലാമത്തെ കൽപ്പനയിലെ “ഓർക്കുക” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ മുൻകാല അസ്തിത്വം കാണിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 16:22-28).
(പുറപ്പാട് 16:22-28).

ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് പലപ്പോഴും യഹൂദ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഇസ്രായേല്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്” (മർക്കോസ് 2:27) എന്ന് യേശു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനം യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ അടയാളം

കർത്താവ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞാനാണെന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് അവർക്കും എനിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു അടയാളമായി ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ ശബ്ബത്തുകളും നൽകി” (യെഹെസ്കേൽ 20:12). ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത്, ആ ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ യഹോവയെ തന്റെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളമാണ്. ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ആ ശാശ്വതമായ “വിശ്രമത്തിലേക്ക്” പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരാക്കാനുമുള്ള അവന്റെ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനുമാണ് അവൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലെ നിവാസികളെയാണ്. അങ്ങനെ ശബത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരവും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ശക്തിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ശബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

ശബത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തിലൂടെ കൊയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആളുകൾ ന്യായവാദം ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് – ഏഴാം ദിവസം. ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി അതിനെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അവൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ” നീ എന്റെ വിശുദ്ധദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബ്ബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കിവെച്ചു, ശബ്ബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷം എന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധദിവസത്തെ ബഹുമാനയോഗ്യം എന്നും പറകയും നിന്റെ വേലെക്കു പോകയോ നിന്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർ‍ത്ഥസംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും; (യെശയ്യാവു 58:13). സാബത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (മത്തായി 6:33).

അന്ത്യകാല വിവാദം

വെളിപാട് 12-14-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ, ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് വിവാദ വിഷയമാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് തിരിച്ചറിയപ്പെടും (വെളിപാട് 12:17; 14:12), ശബത്ത് കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെ. അതേ സമയം എതിർക്രിസ്തു ശക്തി ഒരു തെറ്റായ ശബ്ബത്തിനെ ഉയർത്തുകയും അതിനോട് കൂറ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്തും പകരമുള്ള ശബ്ബത്തും
അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചറിയുന്ന പരീക്ഷണമായി മാറുകയും ദൈവമക്കളുടെ അടയാളമായി മാറുകയും ചെയ്യും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments