ചീട്ടിട്ടു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് പുരാതന കാലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ദൈവിക ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നതെന്നത് സ്ഥാപിതമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:33). പഴയ നിയമത്തിൽ, യഹൂദന്മാർ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പല അവസരങ്ങളിലും ചീട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു:

  1. എബ്രായ പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിലെ ചടങ്ങുകളിൽ ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 16:5-10)
  2. ഗോത്രങ്ങൾ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ (സംഖ്യ 26:55; ജോഷ്വ 18:10), പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ (നെഹെമ്യാവ് 10:34; 11:1) കനാനിൽ ഭൂമി അനുവദിച്ചു.
  3. അനിശ്ചിതത്വമുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കൽ (ജോഷ്വ 7:14, 18; 1 സാമുവൽ 14:41, 42)
  4. യുദ്ധത്തിനായി സൈന്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (ന്യായാധിപന്മാർ 20:8-10)
  5. ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് നിയമനം (1 സാമുവൽ 10:19-21)
  6. പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും പട്ടണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു (1 ദിനവൃത്താന്തം 6:54-65)

പുതിയ നിയമത്തിൽ, റോമൻ പടയാളികൾ കർത്താവിന്റെ തുന്നലില്ലാത്ത വസ്ത്രത്തിനായി കാൽവരിയിൽ ചീട്ടുഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു (മത്തായി 27:35; യോഹന്നാൻ 19:23, 24).

12 ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാകത്തക്കവിധം യൂദാസിനു പകരം ആരെ നിയമിക്കണമെന്ന ദൈവഹിതം അറിയാൻ പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാർ ചീട്ടിട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 1:26). നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മത്തിയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു സംഭവമാണ്. പെന്തക്കോസ്തിന് ശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗനിർദേശം ചീട്ടുകൾ അനാവശ്യമാക്കി (അപ്പ. 5:3; 11:15-18; 13:2; 16:6-9).

ഇന്ന്, പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത രീതികളിലൂടെ ദിവ്യ മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു – നാണയം വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലുള്ള പുരാതന ഭാവി രീതികൾക്ക് സമാനമായ (യെഹെസ്കേൽ 21:21) രീതികൾ; അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ട് അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം നൽകാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക, തുടർന്ന് അത് വീഴ്ത്തുക, ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. മറ്റുചിലർ ബൈബിൾ ക്രമരഹിതമായി തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ആദ്യം വായിച്ച സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു… മുതലായവ.

പുരാതന കാലത്ത് കർത്താവ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മാർഗനിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ ദൈവഹിതം കണ്ടെത്താൻ ഈ രീതി ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത്. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ തീരുമാനത്തിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ, അവൻ വെറും യന്ത്രമായി മാറും. പെന്തക്കോസ്തിന് ശേഷം, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവന്റെ വ്യക്തമായ വചനത്തിലൂടെ ദൈവഹിതം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അത് നമ്മുടെ പാതയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചമാണ് (സങ്കീർത്തനം 119:105), യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ (യോഹന്നാൻ 16:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment