ചില ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെ?

BibleAsk Malayalam

നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും (റോമർ 5:1) ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളും – പത്തു കൽപ്പനകൾ (മർക്കോസ് 10:17-) ബൈബിളിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് (2 തിമോത്തി 3:15). 19; വെളിപ്പാട് 14:12). മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ് (സഭാപ്രസംഗി 12:13).

വിശ്വാസികളെ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 16:13). എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ (പ്രവൃത്തികൾ 5:32). അതിനാൽ, അനുസരണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാകൂ.

നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, വ്യത്യസ്ത പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം, ചില സഭകൾ ബൈബിൾ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ചില സഭകൾ “കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു” എന്നതിലുപരി സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് ഇതാ:

A-ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം- ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അതുവഴി കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകും.

ബി-സാഹിത്യ സന്ദർഭം- ഒരു വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് സാഹിത്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിക്കണം (2 തിമോത്തി 3:15). ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, വേദഭാഗത്തിലെ മറ്റ് വാക്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ വിവരണപരമായ തരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ബൈബിൾ പല തരത്തിൽ നിർമ്മിതമാണ് – ചരിത്രപരമായ വിവരണങ്ങൾ, കവിതകൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, ജ്ഞാന വാക്കുകൾ, നിയമസംഹിതകൾ, അപ്പോക്കലിപ്‌സ്, (ബൈബിളിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം.)ഉപമകൾ, സുവിശേഷങ്ങൾ, കത്തുകൾ. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ട്.

C- ബൈബിളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായുള്ള യോജിപ്പ് – ബൈബിളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വിപരീതമായ ഒരു വാക്യം അർത്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല (യെശയ്യാവ് 28:9, 10).

D- വിശ്വാസ്യത – ഇതിനർത്ഥം ബൈബിളിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും (യഥാർത്ഥ ഭാഷകളിൽ) ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമാണ്, അത് പൂർണ്ണമായും സത്യമാണ്. ദൈവം കള്ളം പറയാത്തതിനാൽ (തീത്തോസ് 1:2), തെറ്റിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ അവനു കഴിഞ്ഞില്ല, ബൈബിൾ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിൽ തെറ്റ് അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

കൂടാതെ, ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില പൊതു തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്:

1- വ്യക്തമാക്കൽ – ഇവിടെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും മുൻവിധിയുള്ള ആശയമോ പക്ഷപാതമോ ഉള്ളത്, അവർ അത് ബൈബിൾ വാചകത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു, വാചകം അതിനെ പ്രത്യേകമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും.

2- പരസ്പരബന്ധം വരുത്തുക – ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ അധിക അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ വാക്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കലും ഒന്നിലധികം വഴികളിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയുന്നത്..

3-ആത്മീയമാക്കൽ- യഥാർത്ഥ വാചകത്തിന് പുറത്ത് ആരെങ്കിലും “ആത്മീയ” പ്രയോഗമോ അർത്ഥമോ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്.

4-തെറ്റായ ഉദ്ധരണി- ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിന്റെ പകുതി വിട്ടോ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം തെറ്റായി ഉദ്ധരിക്കും.

5-ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുകരിക്കുക- ബൈബിളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പിന്തുടരാനുള്ള നല്ല മാതൃകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലരും അനുതപിക്കുകയും ദാവീദ്, നോഹ, ലോത്ത് എന്നിവരെപ്പോലെ ദൈവമക്കളായിരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടും ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്‌തു.

അതിനാൽ, ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാം കാണുന്നു. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, പലരും ഈ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: