ചിലർക്ക് മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ “ഭൂതബാധിതരായിരുന്നു” എന്ന് ബൈബിൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

ബൈബിളിന്റെ പ്രചോദനം നിഷേധിക്കുകയും യഥാർത്ഥ പിശാച്, യഥാർത്ഥ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന ആശയത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ബൈബിളിലെ ഭൂതബാധയെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകളാൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഭൂതബാധയുടെ ആറ് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

  • കഫർണാമിലെ സിനഗോഗിലുള്ള മനുഷ്യൻ (മർക്കോസ് 1:12-28),
  • അജ്ഞാതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ‘ഊമനും’ അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തനുമാണ് (മത്തായി 9:32-34),
  • ഗദരയിലെ രണ്ട് പൈശാചികരോഗികൾ (മർക്കോസ് 5:1-20),
  • ഒരു സിറോഫിനിഷ്യൻ സ്ത്രീയുടെ മകൾ (മത്തായി 15:21-28),
  • അജ്ഞാതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകൻ (മർക്കോസ് 9:14-29),
  • മേരി (മർക്കോസ് 16:9).

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ക്രിസ്തു അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും പീഡിതരായവരെ അവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തു ഭൂതങ്ങളെ പിശാചുക്കളെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു, ഭൂതങ്ങൾ അവരുടെ ഇരകളിലൂടെ ഭൂതങ്ങളായി പ്രതികരിച്ചു (മർക്കോസ് 1:23, 24; 3:11, 12; 5:7; മുതലായവ). ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചും അന്തിമ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും അവർ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്—അന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത വസ്തുതകൾ—ഭൂതങ്ങൾ അവരുടെ അമാനുഷിക ധാരണയുടെ തെളിവ് നൽകി (മത്തായി 8:29; മർക്കോസ് 1:24; 3:11, 12; 5:7; മുതലായവ).

കൂടാതെ, ദുരാത്മാക്കളുടെ ഏജൻസിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന വാദം, രചയിതാക്കൾ സാധാരണ ശാരീരിക രോഗങ്ങളും പിശാചുബാധയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതയാൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു (മത്തായി 4:24; ലൂക്കോസ് 6. :17, 18; 7:21; 8:2).

പിശാചുബാധയുടെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 9:32; 12:22; മർക്കോസ് 9:17). ഈ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയും അന്ധതയും മൂകതയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വൈകല്യങ്ങളുടെ വിവിധ അടയാളങ്ങൾ ഭൂതം ബാധിച്ചവരിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്നാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിവിധ വൈകല്യങ്ങൾ ഭൂതബാധ എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയതല്ല. അവ ഭൂതബാധയുടെ ഫലമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x