ഗർഭച്ഛിദ്രം തെറ്റാണെന്ന് യേശു എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് കരുതരുത്. നശിപ്പിക്കാനല്ല നിവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്തെന്നാൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ല” (മത്തായി 5:17,18).

ഗർഭച്ഛിദ്രം എന്നത് നിർവചനം അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യജീവനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോധപൂർവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചു: “കൊല ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:13). തങ്ങളുടെ ശിശുക്കളെ വ്യാജദൈവങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിച്ച ജനതകളുടെമേൽ കർത്താവ് ശക്തമായ ന്യായവിധി കൊണ്ടുവന്നു (2 ദിനവൃത്താന്തം 28:3; യിരെമ്യാവ് 19:5; യെഹെസ്കേൽ 20:31).

ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (യിരെമ്യാവ് 1:5). സങ്കീർത്തനം 139:13-16-ൽ, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, കർത്താവ്, പുറപ്പാട് 21:22-25-ൽ, കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേ ശിക്ഷ-മരണം നൽകുന്നു. അതിനാൽ, ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുതിർന്നവരെപ്പോലെ മനുഷ്യനായി ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഗർഭച്ഛിദ്രം ഒരു സ്ത്രീയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമോ മരണമോ ആണ് (ഉല്പത്തി 1:26-27; 9:6). എന്നാൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും (നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ) മാനസാന്തരത്തോടെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം തേടുന്നവർക്കും, കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ ക്ഷമ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 8:1; കൊലോസ്യർ 1:14).

കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9). ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് തീർച്ചയായും ക്ഷമിക്കും. എന്തെന്നാൽ, വിശ്വസ്തത കർത്താവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് (1 കൊരി. 1:9; 10:13; 1 തെസ്സ. 5:24; 2 തിമൊ. 2:13; എബ്രാ. 10:23).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.