ഗൊല്യാത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ദാവീദിന് ഒന്നിന് പകരം അഞ്ച് കല്ലുകൾ ആവശ്യമായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അവനു വിശ്വാസം ഇല്ലേ?

BibleAsk Malayalam

“പിന്നെ അവൻ തന്റെ വടി എടുത്തു, തോട്ടിൽനിന്നു മിനുസമുള്ള അഞ്ചു കല്ലും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇടയസ്സഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിൽ ഇട്ടു, കയ്യിൽ കവിണയുമായി ഫെലിസ്ത്യനോടു അടുത്തു.” (1 സാമുവൽ 17:40).

ഈ കല്ലുകളുടെ എണ്ണം ക്രമരഹിതമായ സംഖ്യയോ അധിക കല്ലുകളോ ആയി തോന്നാമെങ്കിലും, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുക്കത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കൃത്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാം. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, മല്ലൻ ഗോലിയാത്ത് ഈ സമയത്ത് ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു മല്ലൻ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹോദരനും മൂന്ന് ആൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരും യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു. ഇവർ പിന്നീട് 2 സാമുവൽ 21:15-21 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ദാവീദിനെതിരെ വന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു പ്രതികാരത്തോടെ അവർ മടങ്ങി. “ഇവർ നാലുപേരും ഗത്തിലെ മല്ലന് ജനിച്ചു, ദാവീദിന്റെയും അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെയും കയ്യാൽ വീണു” (2 സാമുവൽ 21:22).

അങ്ങനെ, ഗൊല്യാത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ച് എടുത്ത കല്ലിന് പുറമേ, ദാവീദ് നാല് കല്ലുകൾ കൂടി ശേഖരിച്ചു. ഇത് മല്ലന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ അവൻെറ വംശാവലി അവസാനിപ്പിക്കാനും അവനൻ തയ്യാറെടുതിരുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദാവീദിന്റെ അഞ്ച് കല്ലുകൾ ഈ മല്ലനെ മാത്രമല്ല, തന്റെ വഴിയിൽ വരുന്ന മറ്റേതൊരു മല്ലനേയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്, ദാവീദ് ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്തു (1 സാമുവൽ 16:13). അന്നുമുതൽ, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ അവനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, “… വീരപുരുഷൻ, യുദ്ധവീരൻ, കാര്യങ്ങളിൽ വിവേകി, സുന്ദരൻ, കർത്താവ് അവനോടുകൂടെയുണ്ട്” (1 സാമുവൽ 16: 18). ദാവീദിന് ഒരു ഇടയന്റെ എളിയ സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും, ദൈവാത്മാവിനാൽ”കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ വിവേകമുള്ളവനും” “യുദ്ധവീരനും” ആയി വിലമതിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്കും നമ്മുടെ എളിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മല്ലൻമ്മാരെ മറികടക്കാനും കഴിയും.

“…സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലുമല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാലത്രേ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (സഖറിയാ 4:6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x