ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അന്ധമായി അനുസരിക്കണമോ?

BibleAsk Malayalam

അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക. “ (പുറപ്പാട് 20:12). കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ കൽപ്പനയാണ് ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ബഹുമാനത്തിനും അനുസരണത്തിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനം (റോമർ 13:1-7; എബ്രായർ 13:17; 1 പത്രോസ് 2:13-18).

കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നത് ശരിയായ ധാർമികമായ കാര്യമാണെന്നും അനുസരണക്കേട് വലിയ പാപമായി കണക്കാക്കുമെന്നും തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 1:30; 2 തിമോത്തി 3:2). കുട്ടികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങാതെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. അനുസരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്റെ പരിമിതമായ അറിവും ജീവിതത്തിലെ അനുഭവപരിചയകുറവും കാരണം സ്വന്തമായി ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അനുസരണക്കേട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, കാരണം കുട്ടി തന്റെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയിൽ ആവശ്യമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

അതുകൊണ്ട്, വീട്ടിലും പുറത്തും മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ബഹുമാനത്തിനും അനുസരണത്തിനും യോഗ്യമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം (എഫേസ്യർ 6:4, 9; കൊലോസ്യർ 3:21; 4:1). അവരുടെ കുട്ടികളെ ധാർമ്മികമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ മേലാണ്.

എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ; അതു ന്യായമല്ലോ ” (എഫെസ്യർ 6:1). “കർത്താവിൽ” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവഹിതത്തോടൊപ്പം പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുസരണമാണ് (എഫെസ്യർ 1:1). ദൈവത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളോടും ധാർമ്മികതയോടും യോജിപ്പുള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാവൂ. “മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെയാണ് നാം അനുസരിക്കേണ്ടത്” (അപ്പ. 5:29) എന്ന് പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു.

നല്ല കാരണങ്ങളാൽ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ വിവേചനാസക്തിയെ പിന്തുടരുന്ന കുട്ടികളെ ബഹുമാനിക്കണം, കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അനുസരണം “കർത്താവിൽ” ഉണ്ടാകൂ. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല (മത്താ. 6:24; ലൂക്കോസ് 16:13). ഒരു യജമാനന് മാത്രമേ വിശ്വസ്തത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, ആ യജമാനൻ ദൈവമായിരിക്കണം.

പരിണതഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ക്രിസ്തീയ കുട്ടികൾ ആദ്യം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അവനോടുള്ള സമർപ്പണവും ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ക്രമമാണ്, “ആദ്യത്തേതും മഹത്തായതുമായ കൽപ്പന” (മത്താ. 22:36, 37). യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നെക്കാൾ അധികം അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല; എന്നെക്കാൾ മകനെയോ മകളെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല” (മത്തായി 10:37).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: