ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മറ്റ് മതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട്, കാരണം അത് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അറിയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബൈബിൾ ക്രിസ്‌ത്യാനികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു. പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, “സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന്നു കൊള്ളാകുന്നവനായി നില്പാൻ ശ്രമിക്ക” (2 തിമോത്തി 2:15). മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. “നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചു ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പൂണ്ടു പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ”(1 പത്രോസ് 3:15).

മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായി സത്യം പങ്കിടുന്നതിന്, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വായിക്കണം. ശരിയും തെറ്റും വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള വിവേകത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടി അവർ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം (യാക്കോബ് 1:5).

അത്തരം അറിവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വളരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി മറ്റ് മതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം (ഉല്പത്തി 3:5), ദൈവജനം തെറ്റിന് വിധേയരാകുമ്പോൾ പിശാച് അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ തയ്യാറായി അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെയാണെന്ന് ഓർക്കണം ( 1 പത്രോസ് 5:8). അതിനാൽ, അവർ അവിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണം (എബ്രായർ 13:9).

ബൈബിൾ മറ്റേതൊരു പുസ്‌തകത്തെയും പോലെയല്ല, കാരണം “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:16). ഇത് ഉയർന്ന തത്ത്വങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാത്ത ഉയർന്ന നിലവാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൈവിക നിലവാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. “ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്ക്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment