ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പിൽ സന്തോഷിക്കണമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സത്യമതം സന്തോഷവും നിറവേറ്റലും ഉളവാക്കുന്നതായി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ആവർത്തിച്ച്‌ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 12:3; 52:9; 61:3, 7; 65:14, 18; യോഹന്നാൻ 16:22, 24; പ്രവൃത്തികൾ 13:52; റോമർ 14:17 ഗലാത്യർ 5:22; 1 പത്രോസ് 1:8) ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വാസികൾ ആനന്ദിക്കണം. ലൗകികരായ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ (റോമർ 2:17), വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ, “നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്” (1 യോഹന്നാൻ 4:4).

ദൈവത്തിന്റെ നീതീകരണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു

“വിശ്വാസം” എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന പൗലോസിന്റെ സന്തോഷകരവും വിജയകരവുമായ വിശ്വാസം, വിശ്വാസികൾ അവരുടെ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ആശങ്കയിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മക്കൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും, അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിലൂടെ
അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയും. എന്തെന്നാൽ, “അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്കു ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല.” (റോമർ 8:1).

കൂടാതെ, തങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “നാം മരണം വിട്ടു ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു അറിയാം. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 3:14). ദൈവം തന്റെ മക്കളോട് പൊറുക്കാനും അവരെ വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നല്ല വിശ്വാസം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ദൈവം, ക്രിസ്തുവിലൂടെ, വിശ്വസ്തരോട് ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് (എഫെസ്യർ 4:24).

വർത്തമാനകാല രക്ഷയും ഭാവി രക്ഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തീർച്ചയായും, വിശ്വാസികൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവരുടെ ഭാവി രക്ഷ തീർച്ചയാന്നെന്നും അങ്ങിനെ വിശ്വാസത്തിലൂടെയും അനുസരണത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.(യോഹന്നാൻ 15:4). കൃപയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുടെ ഉറപ്പും ഭാവി രക്ഷയുടെ ഉറപ്പും തമ്മിൽ നിർണായകമായ ഒരു വേർതിരിവ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂതകാല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള നിരന്തര ജാഗ്രതയോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ട ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് (മത്തായി 26:41).

അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നീതീകരണത്തിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് (2 പത്രോസ് 1:10). തോൽവിയുടെ സാധ്യത അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് പോലും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ദൈവഭക്തിക്കും ശക്തമായ പ്രചോദനമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ചതിനാൽ താൻ തന്നെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവൻ സ്വയം ശിക്ഷിച്ചു (1 കൊരിന്ത്യർ 9:27). അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ കൃപയിൽ നിൽക്കുകയും ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും വീഴാതിരിക്കാൻ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം (1 കൊരിന്ത്യർ 10:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

Leave a Comment