ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഉപകരണമാണെങ്കിലും, പണം കടം വാങ്ങുന്നതും കടം സമ്പാദിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം ചുമക്കുന്നത് ചില ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്:

  1. കടം കൊടുക്കുന്നവന്റെ ദാസനാകരുത്: “ധനികൻ ദരിദ്രനെ ഭരിക്കുന്നു, കടം വാങ്ങുന്നവൻ കടം കൊടുക്കുന്നവന്റെ ദാസനാണ്” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:7).
  2. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക: യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആദ്യം ഇരുന്നു, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ മതിയായതുണ്ടോ എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണോ?” (ലൂക്കോസ് 14:28). അതുപോലെ, പ്രതിമാസ വരവ് ചെലവ് ബജറ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ നാം പ്രായോഗികരായിരിക്കണം, കൂടാതെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കണം.
  3. കടം ഭാവിയിൽ ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു: ഞങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കൽ പണമില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. “ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ അത്തരമൊരു നഗരത്തിൽ പോയി ഒരു വർഷം അവിടെ താമസിച്ച് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നവരേ, ഇപ്പോൾ പോകൂ: നാളെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല…” ( യാക്കോബ് 4:13,14).
  4. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം വളരെ ചെലവേറിയതാണ്: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ അടയ്‌ക്കാത്ത ബാലൻസുകൾക്ക് പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്ക് 25 ശതമാനം വരെ വഹിക്കാനാകും. അടക്കാത്ത ബാലൻസ് മാസം തോറും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിമാസ പ്രീമിയം അടക്കുന്നു എന്നാണ്.
  5. സംതൃപ്തരായിരിക്കുക: “എന്നാൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലിയ നേട്ടമാണ്” (1 തിമോത്തി 6:6).
  6. അമിത ചെലവിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴരുത്: യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ബാധകമാണ്. “നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) നിങ്ങളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (നിങ്ങളുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക), അത് വെട്ടിക്കളയുക (മത്തായി 18:9).
  7. ഒരു സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹത്തിനായി, കടം വാങ്ങുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ ദശാംശം നൽകുക: “എന്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെവരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ? എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വെട്ടുക്കിളിയെ ശാസിക്കും; അതു നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ അനുഭവം നശിപ്പിച്ചു കളകയില്ല; പറമ്പിലെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം മൂക്കാതെ കൊഴിഞ്ഞുപോകയുമില്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.” (മലാഖി 3:10,11).

“തന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “തക്കസമയത്തു നിന്റെ ദേശത്തിന്നു മഴ തരുവാനും നിന്റെ വേല ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനും യഹോവ നിനക്കു തന്റെ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും; നീ അനേകം ജാതികൾക്കു വായിപ്പ കൊടുക്കും; എന്നാൽ നീ വായിപ്പ വാങ്ങുകയില്ല” (ആവർത്തനം 28:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,” (ആവർത്തനം 28:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments