ക്രിസ്ത്യാനികൾ എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ശരിയാണോ?

BibleAsk Malayalam

ക്രിസ്ത്യാനികളും എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനവും

“ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഐക്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമം” എന്നാണ് എക്യുമെനിക്കൽ മൂവ്‌മെന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഗ്രീക്ക് പദമായ ഒയ്‌കൗമെനിൽ (oikoumene) നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വന്നത്, അതിനർത്ഥം “ജനവാസമുള്ള ലോകം മുഴുവൻ” എന്നാണ്.

യേശു തന്റെ സഭയുടെ ഐക്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അങ്ങ് എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമേ, അവരും നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നായിരിക്കും” (യോഹന്നാൻ 17:11). പിന്നെ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ഉള്ളതുപോലെ അവരെല്ലാം ഒന്നായിരിക്കട്ടെ” (യോഹന്നാൻ 17:21). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “സമാധാനത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന്” പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു (എഫെസ്യർ 4:3).

എന്നാൽ സഭയെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഘടകം ഏക സത്യമാണെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി. അവൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, “നിന്റെ സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; നിന്റെ വചനം സത്യമാണ്” (യോഹന്നാൻ 17:17). അതിനാൽ, ദൈവവചനം എല്ലാ സഭകളെയും ഏകീകരിക്കുന്ന ഘടകം ആയിരിക്കണം. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ആധുനിക എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം ബൈബിൾ സത്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ (പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്, കത്തോലിക്കർ, ക്രിസ്ത്യൻ ഇതര മതങ്ങൾ) ഏകീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ഐക്യം വിശ്വാസങ്ങളുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ വലിയ പ്രമാണപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം രക്ഷ (എഫെസ്യർ 2:8-9), യേശു ഏക രക്ഷകനും മധ്യസ്ഥനും (യോഹന്നാൻ 14:6, 1 തിമോത്തി 2:5), പ്രവൃത്തികളല്ല, വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ (റോമർ 3:24, 28; ഗലാത്യർ 2:16; എഫെസ്യർ 2:8-9), തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അധികാരവും (1 തിമോത്തി 3:16-17). ഐക്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി ഇവയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുമതവും റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതവും വ്യത്യസ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാലിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് സഭകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്താനാവാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പട്ടിക രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏകീകൃത ശ്രമങ്ങൾ സാധ്യമല്ല.

ഐക്യവും യോജിപ്പും നിലനിർത്താനുള്ള ബൈബിളിന്റെ കൽപ്പനകളെ അവഗണിക്കാൻ എക്യുമെനിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല (ഗലാത്യർ 1:6-9; 2 പത്രോസ് 2:1; യൂദാ 1:3-4). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “എല്ലാം തുലനം ചെയ്യണം; നല്ലതു മുറുകെ പിടിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:21). മനുഷ്യനെയല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അംഗീകാരം തേടുകയാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം തേടുകയാണോ? അതോ ഞാൻ മനുഷ്യനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ” (ഗലാത്യർ 1:10).

മഹത്തായ നിയോഗത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, “സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുവിൻ; അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടുവരുവിൻ. ഇതാ, യുഗാന്ത്യംവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്” (മത്തായി 28:18-20). ‘ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപിച്ചതെല്ലാം വിശ്വാസികൾ പഠിപ്പിക്കണം’ എന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കൽപ്പന. അങ്ങനെ, സത്യം പഠിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: