ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈസ്റ്ററും

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ ആധുനിക പാരമ്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ബൈബിളിന്റെ കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ പ്രവൃത്തികൾ 12: 4 ൽ ഈസ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. “പെസഹ” എന്നർത്ഥമുള്ള എബ്രായ പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് രൂപമായ പാസ്ക എന്ന വാക്കിന്റെ തെറ്റായ വിവർത്തനമാണ് ഇത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ തിരിച്ചറിയുന്നു.

ഈസ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ഉത്ഭവമാണ്, ഇത് വസന്തത്തിന്റെ ദേവതയായ നോർസ് ഈസ്ട്രിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അവരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സാക്സൺസ് എല്ലാ വർഷവും വസന്ത ആരംഭ ദിനത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു. ഈസ്ട്രെ ദേവിയുടെ ഭൗമിക ചിഹ്നം മുയലായിരുന്നു – ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ പ്രതീകം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പുറജാതീയവും ദുഷിച്ചതുമായ ചില ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ, ഈസ്റ്റർ മുട്ടകൾ, ഈസ്റ്റർ ബണ്ണികൾ, പുറജാതീയ ദേവതാ ആരാധനയുടെ മറ്റ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഒരു വാണിജ്യവത്കൃത അവധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

പുരാതന റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആഘോഷവും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായി സ്പ്രിംഗ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളുമായി കലർത്തി. റോമൻ ബിഷപ്പുമാർ അതിന്റെ ആഘോഷം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ഞായറാഴ്ച (യൂസേബിയസ് സഭാചരിത്രം വി. 23-25) ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, ഈ ആചാരം പ്രതിവാര ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിന് നിസ്സംശയമായും സംഭാവന നൽകി.

ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 28:1; മർക്കോസ് 16:2,9; ലൂക്കോസ് 24:1; യോഹന്നാൻ 20:1,19). ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, നമുക്ക് നിത്യജീവൻ സാധ്യമാക്കി (റോമർ 6:4). തീർച്ചയായും, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും വേണം (1 കൊരിന്ത്യർ 15).

എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസത്തെ ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കരുത്. കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് (റോമർ 6:4).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment