ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി

ദൈവം സർവ്വശക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ധനവും ബഹുമാനവും നിങ്കൽ നിന്നു വരുന്നു; നീ സർവ്വവും ഭരിക്കുന്നു; ശക്തിയും ബലവും നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; സകലത്തെയും വലുതാക്കുന്നതും ശക്തീകരിക്കുന്നതും നിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു” (1 ദിനവൃത്താന്തം 29:12). യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മത്തായി 19:26 കൂടാതെ 6:13), അതായത്, തന്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മനുഷ്യന് (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

ദൈവം മനുഷ്യന് ശക്തി നൽകുന്നു.

ദൈവം തന്റെ ശക്തി ബലഹീനർക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് പഴയ നിയമം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: “അവൻ ക്ഷീണിച്ചവർക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ദുർബലരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (യെശയ്യാവ് 40:29). സങ്കീർത്തനം 68:35 പറയുന്നു: “ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്നു നീ ഭയങ്കരനായ്‍വിളങ്ങുന്നു; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്നു ശക്തിയും ബലവും കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ!”
പുതിയനിയമവും ഇതേ സത്യം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. എഫെസ്യർ 3:20 നമ്മോട് പറയുന്നു: “നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയനുസരിച്ച് നാം ചോദിക്കുന്നതിനോ ചിന്തിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമൃദ്ധമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനോട്” (എഫെസ്യർ 1:19-20). താൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ പൗലോസ് അടിക്കടി ഊന്നിപ്പറയുന്നു (റോമർ 4:21; 11:23; 2 കൊരിന്ത്യർ 9:8). ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ്:

പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി

“ദൈവീകമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ ദിവ്യശക്തിയാൽ നമുക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൻറെ അത്ഭുതകരമായ മഹത്വത്താലും ശ്രേഷ്ഠതയാലും നമ്മെ തന്നിലേക്ക് വിളിച്ചവനെ അറിയുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത്” (2 പത്രോസ് 1:3 2 കൊരിന്ത്യർ 4:16)

രക്ഷയിലേക്കുള്ള ശക്തികൾ

“ഞാൻ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും രക്ഷ നൽകുന്നു: ആദ്യം യഹൂദർക്കും പിന്നെ വിജാതീയർക്കും” (റോമർ 1:16; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:18).

സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി.

“യേശു വന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ‘എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാ അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ, പോയി സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുവിൻ; അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കല്പനകളും അനുസരിക്കാൻ ഈ പുതിയ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇത് ഉറപ്പാക്കുക: യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്.(മത്തായി 28:18-20 കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾ 1:8; എഫെസ്യർ 3:7).

അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി

“സഹ യിസ്രായേല്യരേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ടോ ദൈവഭക്തികൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അബ്രഹാമിന്റെയും യിസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം, തന്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. . . . യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, നിങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ശക്തനായിത്തീർന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ നാമവും അവനിലൂടെ വരുന്ന വിശ്വാസവുമാണ് അവനെ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തിയത് ”(അപ്പ. 3:12-16).

പീഡനം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി

“ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ആത്മാവ് നമ്മെ ഭീരുക്കളാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് ശക്തിയും സ്നേഹവും സ്വയം അച്ചടക്കവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചോ അവന്റെ തടവുകാരനായ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ലജ്ജിക്കരുത്. പകരം, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, സുവിശേഷത്തിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എന്നോടൊപ്പം ചേരുക” (2 തിമോത്തി 1:7-8).

ജഡത്തിന്റെമേലുള്ള ശക്തി

“അവൻ എന്നോടു: എന്റെ കൃപ നിനക്കുമതി; എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെമേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും”. (2 കൊരിന്ത്യർ 12. :9).

ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി

“ഇതാ, സർപ്പങ്ങളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും ചവിട്ടിമെതിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു, ഒന്നും നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കില്ല” (ലൂക്കാ 10:19).

മരണത്തിന് മേൽ അധികാരങ്ങൾ

“അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകളയുകയും ചെയ്യും; ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ഇനി വിലാപമോ കരച്ചിലോ വേദനയോ ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമത്തേതു കഴിഞ്ഞുപോയി” (വെളിപാട് 21:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment