ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നത് സ്നാനത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ സ്നാനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വരാനും പഴയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാനും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ആത്മാവിന്റെ ഒരു അവകാശം ലഭിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിചുള്ള അളവുകളിൽ വരുന്നു.

പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ, പത്രോസ് തന്റെ പ്രസംഗം നടത്തി പറഞ്ഞു: “അപ്പോൾ അവർ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങി, പത്രോസിനോടും മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരോടും: “സഹോദരന്മാരേ, ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം?” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോടു പറഞ്ഞു: മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പാപമോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കും” (അപ്പ. 2:38). ഇവിടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ സ്നാനത്തിനുമുമ്പ് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, കാരണം അവർ “ഹൃദയത്തിൽ മുറിവേൽകപ്പെട്ടു “, അവർ മാനസാന്തരത്തിന് തയ്യാറായപ്പോൾ, സ്നാനത്താൽ , അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണമായ അളവ് ലഭിച്ചു.

നമ്മുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായ യേശുവിന് അതിരുകളില്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവന്റെ സ്നാന വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു “ഉടനെ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി, അവൻ ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ അവന്റെമേൽ ഇറങ്ങുന്നതും കണ്ടു. (മർക്കോസ് 1:10).

അതുപോലെ, പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിന് മുമ്പ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം യേശു അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തുടനീളം പ്രസംഗിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനും അവരെ അയച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പെന്തക്കോസ്ത് സമയത്ത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പോപ്രവൃത്തികൾ 2-ൽ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക പൂർണ്ണത അവർക്ക് ലഭിച്ചു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു: “തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു … എന്നാൽ എന്നെക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും” (മത്തായി 3:11).

നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19). നമ്മൾ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദിവസേനയുള്ള അളവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
തൻറെ ആത്മാവിൻറെ പ്രവാഹത്താൽ തൻറെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവ് ഉത്സുകനാണ് അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ “ദൈവം ആത്മാവിനെ അളവില്ലാതെ നൽകുന്നു” (യോഹന്നാൻ 3:34).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment