ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യപ്പെടുകയും മാലാഖമാരേക്കാൾ താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ എങ്ങനെ ദൈവമാകും?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

എബ്രായർ 2:7-ൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി: “നീ അവനെ ദൂതന്മാരേക്കാൾ അൽപ്പം താഴ്ത്തി; നീ അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിയിച്ചു, നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവനെ ഭരമേല്പിച്ചു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും അവതാരത്തിനുമുമ്പും ദൈവപുത്രൻ മാലാഖമാരേക്കാൾ (യെശയ്യാവ് 9:6; മീഖാ 5:2;) അനന്തമായി ഉന്നതനായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ, പുത്രൻ പിതാവിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ദൈവമല്ല (യോഹന്നാൻ 14:9, 11). എന്തെന്നാൽ, അവൻ നിത്യതയുടെ നാളുകൾ മുതൽ പിതാവുമായി ഒന്നായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90:2; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:22-30; യോഹന്നാൻ 1:1-3).

ക്രിസ്തുവിന് മാനുഷിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നിരുന്നാലും, ദൈവപുത്രൻ ഒരു മനുഷ്യനായപ്പോൾ, അവൻ സ്വമേധയാ ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു, പ്രത്യേക സത്കാരം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥകളിൽ പോലും അവൻ തന്റെ ദൈവികത ത്യജിച്ചില്ല. അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 13:3). പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 9:6). പന്ത്രണ്ടിലധികം പന്ത്രണ്ടു ലെഗ്യോനിലധികം ദൂതന്മാരെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. (മത്തായി 26:53)

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ തർക്കമറ്റതാണ്. ഇവ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: (1) അവൻ ജീവിച്ച പരിപൂർണ്ണ ജീവിതം (എബ്രായർ 4:15; പത്രോസ് 2:22), (2) അവൻ നൽകിയ സ്വർഗ്ഗീയ സന്ദേശം (യോഹന്നാൻ 7:46; 14:10; മത്തായി 7:29 ), (3) അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 5:20; 14:11 ), (4) പ്രവചനങ്ങൾ അവൻ നിറവേറ്റി (ലൂക്കോസ് 24:26, 27, 44; യോഹന്നാൻ 5:39).

ദൈവിക ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ദൈവം നയിച്ചതല്ലാതെ ഒരു സമയത്തും തന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തി അസാധുവാകുമായിരുന്നു. “ക്രിസ്തു യേശു, ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ദൈവത്തിന് തുല്യനാകുന്നത് കവർച്ചയായി കണക്കാക്കാതെ, ഒരു ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത്, മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്ന്, തന്നെത്തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് കൂടാതെയാക്കി. ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ, അവൻ തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തി, മരണത്തോളം, കുരിശിന്റെ മരണം വരെ അനുസരണയുള്ളവനായിത്തീർന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8)

ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരവും വിജയവും മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചു

മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള മഹാപുരോഹിതനാകാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് അവന്റെ മനുഷ്യത്വമാണ്.“നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല; പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളതു”. (ഹെബ്രായർ 4:15). പാപം ചെയ്യാതെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് പരസ്പരമുള്ള ബലഹീനത ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചു.

ഇക്കാരണത്താൽ, സത്യസന്ധനായ വിശ്വാസി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അവതാരത്തിന്റെ ഒരു കാരണം, ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കത്തക്കവിധം ദൈവം അവരോട് വളരെ അടുത്ത് വന്നേക്കാം എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാകാനും നമ്മുടെ കേസുകൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരാനും ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും.

ക്രിസ്തുവിലൂടെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് പാപത്തിലേക്കുള്ള അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതയ്‌ക്കെതിരായ വിജയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടി. പാപത്തിന്മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം നിമിത്തം, മനുഷ്യർക്കും പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം ഉണ്ടായേക്കാം (റോമർ 8:1-4). അവനിൽ, വിശ്വാസികൾക്ക് “ജയിക്കുന്നവരെക്കാൾ” (റോമർ 8:37), ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വിജയം നൽകുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). ഈ വിജയം പാപത്തിനും അതിന്റെ മരണ വേതനത്തിനും മേലാണ് (ഗലാത്യർ 2:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു?

Table of Contents 1-പെട്ടെന്നുള്ള ഇരുട്ട് ഭൂമിയെ മൂടി.2- ദൈവാലയത്തിന്റെ തിരസ്സീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി.3-യേശുവിന്റെ മരണ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി.4-കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് വിശുദ്ധന്മാർ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു.5- ജീവിതത്തിന്റെ പരിവർത്തനം. This post is…

യേശു ആരാകുന്നു ?

Table of Contents യേശു – ദൈവത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിമനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രതീക്ഷരക്ഷ പദ്ധതിമിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾയേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾരക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനംയേശു നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ അഭിഭാഷകൻയേശുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവ് This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी…