ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണോ? (ശബ്ബത്ത്, ഭക്ഷണ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ)?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണോ (ശബത്ത്, പുറപ്പാട് 20:8-11)?

"നിയമം അവസാനിപ്പിക്കുക, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി: "ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നീതി ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം ആകുന്നു" (റോമർ 10:4). ഈ വാക്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്നും അത് അനുസരിക്കാൻ ഇനി മനുഷ്യർക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. യേശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് കരുതരുത്. നശിപ്പിക്കാനല്ല നിവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്തെന്നാൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ല" (മത്തായി 5:17,18; 24:35; ലൂക്കോസ് 21:33) .

“നിയമത്തിന്റെ അവസാനം” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം നീതി നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ (പരീശന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ) നിയമം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ഇസ്രായേലിനോട് തന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവരുടെ പാപവും (റോമർ 3:20) അവർക്ക് ഒരു രക്ഷകന്റെ ആവശ്യവും വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു (ഗലാത്യർ 3:24). എന്നാൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ വികലമാക്കുകയും നിയമപരമായ അനുസരണത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രമങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി ധാർമ്മികവും ആചാരപരവുമായ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനാൽ, നിയമത്തിന്റെ തെറ്റായ ദുരുപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുമാണ് ക്രിസ്തു വന്നത്. അത്തരം വിശ്വാസം നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം നിയമം ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ നിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു” (റോമർ 3:31).

ദൈവം തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം (പുറപ്പാട് 20: 3-17) നിർത്തലാക്കുന്നതിനോ, പൂർണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിച്ചില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഇച്ഛയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും പ്രകടനമായി നിയമം എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നു. സ്വന്തം ശക്തിയാൽ പാപികൾക്ക് അത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല (യോഹന്നാൻ 15:5). എന്നാൽ പാപിയെ പൂർണമായി അനുസരിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

പൗലോസ് എഴുതി, “ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ ആവശ്യം നിറവേറപ്പെടേണ്ടതിന്” (റോമർ 8:4). “ഭാഗികമായി നിവൃത്തിയുണ്ടാകാം” എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനത്തെയും പൂർണമായ അനുസരണത്തെയും (മത്തായി 5:48; 2 കൊരിന്ത്യർ 7:1; എഫെസ്യർ 4:12, 13) ബൈബിൾ സ്ഥിരമായി സംസാരിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ പൂർണത ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണരായിരിക്കും” (മത്തായി 5:48). ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള പൂർണമായ ജീവിതം, അവന്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്കും എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും മേൽ വിജയം കൈവരിക്കാമെന്നുള്ള ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. ദൈവകൃപ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവഹിതവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

ആരോഗ്യ മൊസൈക നിയമങ്ങളുടെ അവസാനമാണോ ക്രിസ്തു (ലേവ്യപുസ്തകം 11, ആവർത്തനം 14)?

ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അത് പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ദൈവം ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെ യാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം മുതൽ യഹൂദന്മാർക്ക് മുമ്പുള്ള നോഹയുടെ കാലം മുതലേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 7:1, 2). പിന്നീട്, അവൻ ഇസ്രായേല്യർക്ക് തന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകി (ലേവ്യപുസ്തകം 11, ആവർത്തനം 14).

യഹൂദന്റെ ശരീരം ഒരു തരത്തിലും വിജാതീയരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണങ്ങളാൽ അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. ഈ ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനാണ് (ആവർത്തനം 12:25; 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16, 17).

ദൈവം ആരോഗ്യ തത്ത്വങ്ങൾ നൽകി, കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് അവനറിയാം. “നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഈ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ആചരിക്കുവാനും അവനെ ഭയപ്പെടുവാനും കർത്താവ് നമ്മോട് കൽപിച്ചു” (ആവർത്തനം 6:24, പുറപ്പാട് 23:25). ദൈവത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് “ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും” (സങ്കീർത്തനം 67:2) കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിനും (യോഹന്നാൻ 10:10) കാരണമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, സാത്താന്റെ രോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും അവനു കഴിയും (സങ്കീർത്തനം 103:2, 3). കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

ഉപസംഹാരം

ക്രിസ്തു ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ അവസാനമല്ല (പുറപ്പാട് 20:3-17). മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിലേക്കും അവന്റെ മരണത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന യാഗങ്ങൾ, വിരുന്നുകൾ, കൂടാര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോശൈക നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് യേശുവിന്റെ മരണം ഇല്ലാതാക്കിയത് (കൊലോസ്യർ 2:14-17; എഫെസ്യർ 2:15). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമവും (പുറപ്പാട് 20:3-17) ആരോഗ്യ നിയമങ്ങളും ഇന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട് (മത്തായി 5:17-18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment