ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്നത് ശരിയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് വിപരീതമാണ്.  മാതൃകയിലൂടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും  ദൈവനിയമത്തെ ശരിയും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു തീർച്ചയായും അതിനെ മാനിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, ” ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും “(യോഹന്നാൻ 15:10). ദൈവഹിതത്തോടുള്ള അനുസരണം എപ്പോഴും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ധാർമ്മികതയും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്നുവെന്ന് അവൻ കാണിച്ചു. “അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൽ അവകാശമുണ്ടാകാനും വാതിലിലൂടെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും” (വെളിപാട് 22:14).

ഇല്ലാതാക്കാനല്ല

ക്രിസ്തു നിയമത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ, അവന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ നാം വായിക്കുന്നു:

“ ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയൊ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കല്പനകളിൽ ഒന്നു അഴിക്കയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും; അവയെ ആചരിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നോ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.

നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” (മത്തായി 5:17-21).

നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളോടും തികഞ്ഞ അനുസരണത്തോടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചു അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും.”((യോഹന്നാൻ 15:10; 17:4).

നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

പാപികളോട് ക്ഷമിച്ച് അവരെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല. കാരണം, പാപവും നീതിയും വെളിപ്പെടുത്താനും അനുസരണം കൽപ്പിക്കാനും മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ (റോമർ 3:20; 7:7). നിയമത്തിന് ശരിയായ വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരെ അത് അനുസരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയില്ല. പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മനുഷ്യമാംസത്തിൽ അയച്ചു, അങ്ങനെ ആളുകൾ അതിന്റെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെടും. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകിയത് അവന്റെ നിയമം മാറ്റുന്നതിനോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യരെ അനുസരണത്തിന്റെ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ല. അത് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും.

അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി.

നിയമം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഇച്ഛയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും വെളിപാടാണ്. പാപികൾക്ക് നിയമത്തിൻറെ  ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അനുസരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിയമത്തിന് അധികാരമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് പൂർണമായ അനുസരണം സാധ്യമാക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ അയച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി. പൗലോസ് എഴുതി, “ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനതനിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു കഴിയാഞ്ഞതിനെ (സാധിപ്പാൻ ) ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന്നു ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (റോമർ 8:3-4).

ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ പരിപൂർണത ആവശ്യപ്പെടുന്നു (മത്തായി 5:48), അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം, അവന്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്കും സ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർണത കൈവരിക്കാമെന്നുള്ള ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). എന്തെന്നാൽ,”  നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു” (റോമർ 8:37). അങ്ങനെ, തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനവും പൂർണ്ണമായ അനുസരണവും കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.”ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവു സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ”(മത്തായി 5:48; 2 കൊരിന്ത്യർ 7:1; കൊലൊസ്സ്യർ 1:28).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.