ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പാപത്തിന്റെ  ശമ്പളം.

ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്? നാമെല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാപം തീർച്ചയായും നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. (റോമർ 3:23). “ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടു എന്തു? നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുകേയുള്ളു; തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിതൊട്ടു മുടിവരെ ഒരു സുഖവും ഇല്ല; മുറിവും ചതവും പഴുത്തവ്രണവും മാത്രമേ ഉള്ളു; അവയെ ഞെക്കി കഴുകീട്ടില്ല, വെച്ചുകെട്ടീട്ടില്ല, എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല” (ഏശയ്യാ 1:5, 6). തെറ്റു ചെയൂന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം ശാശ്വതമായ ശാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു: “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23); “പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:20). എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയം മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല (റോമർ 7:24). അത് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവിക സഹായം ആവശ്യമാണ് (യോഹന്നാൻ 15:5).

ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു.

“ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്” (യോഹന്നാൻ 1:29) ക്രിസ്തു “നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായിത്തീർന്നു, നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന്” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21) “പാപം അറിയാത്തവനും” “പാപം ചെയ്യാത്തവനും” (1 പത്രോസ് 2:22).നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വയം കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ, അവൻ “നമുക്കെതിരായ കടപ്പത്രം റദ്ദാക്കി” (കൊലോസ്യർ 2:14).  ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇനി നാം മരിക്കേണ്ടതില്ല, പകരം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയസമ്മാനം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം അവന്റെ  രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം മാത്രമാണ്. അവന്റെ ജീവൻ ധാനമായി നൽകിയതിനു പുറമേ, “പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ്”അനുതപിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള ശക്തിയും അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. (യെഹെസ്കേൽ 33:14).   നാം അവനോട് ചോദിച്ചാൽ, അവൻ [നമ്മുടെ] ഹൃദയങ്ങളിൽ [അവന്റെ] നിയമം സ്ഥാപിക്കുകയും അത് [നമ്മുടെ] ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും” (യിരെമ്യാവ് 31:33). നാം “[അവനിൽ] വസിക്കുമ്പോൾ [അവന്റെ] വാക്കുകൾ [നമ്മിൽ] വസിക്കുമ്പോൾ” , നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിന്റേതു പോലെയാകും. (യോഹന്നാൻ 15:7),കൂടാതെ “നാം … സ്വർഗ്ഗീയ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിച്ഛായ വഹിക്കും” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:49). അതിനാൽ, ക്രിസ്തു നമുക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ പുതിയ ജീവ ചൈതന്യത്തിൽ നാം നടക്കുന്നു.

അതിനാൽ, പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആത്യന്തികമായ അവസാനമല്ല. പാപത്തിൻമേലുള്ള വിജയം നമുക്കും നൽകുവാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു “കൃപ വർധിക്കുന്നതിന് നാം പാപത്തിൽ തുടരണമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! പാപത്തിനായി മരിച്ച നാം ഇനി അതിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? (റോമർ 6:1, 2).

ദൈവപുത്രൻ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്‌തത് ഇതാണ്: അവൻ നമ്മുടെ കടം വീട്ടുകയും പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ  വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. “കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല; അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്” (എഫേസ്യർ 2:8). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം  സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടേതാണ്. മനുഷ്യന് തന്റെ വിധി സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാം.

കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം.

മനുഷ്യർ  ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹദാനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരത്തിൽ അവനോട് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടം സ്നാനമാണ്  പത്രോസ് പറഞ്ഞു:       “പത്രൊസ് അവരോടു: നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിൻ; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദാനം ലഭിക്കും.(പ്രവൃത്തികൾ 2:38).

സ്നാനം ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സമാനമാണ്. ദമ്പതികൾ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, വിവാഹ ചടങ്ങ് അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തി സ്നാനത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവൻ കർത്താവിനോടുള്ള തന്റെ പ്രതിബദ്ധത പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ” ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു” (ഗലാത്യർ 3:26-27).

വിവാഹദിനം ദമ്പതികളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമായതിനാൽ; ദൈവപുത്രനുമായുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നടത്തത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് സ്നാന ദിനം. യേശു തന്റെ അനുയായികളോട് ഈ സത്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല” (യോഹന്നാൻ 3:5).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment