ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളാകാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു: “ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ശൂന്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ശൂന്യമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:14). കൂടാതെ, മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അദ്ദേഹം സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി, “ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ്; നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:17).

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം (റോമർ 1:4). ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, കല്ലറ, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവ നിമിത്തം ആദിമസഭ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിവേഗം പെരുകി (1 കൊരിന്ത്യർ 15:1-4). സുവിശേഷം ഒരു “നിർജീവ നാഥനെ” കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് “ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ”ക്കുറിച്ചാണ്.

പുനരുത്ഥാനം – ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം

  • ക്രിസ്ത്യാനികൾ കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് “അവൻ വരുന്നതുവരെ” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:26) കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
  • വിശ്വാസികൾക്കായി ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 2:5; യോഹന്നാൻ 14:6; 1 യോഹന്നാൻ 2:1). യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കില്ല, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ അനുവദിക്കാനാവില്ല.
  • പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനും (മത്തായി 28:19-20; മർക്കോസ് 16:15-16) എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നതിന്റെ ഒരേയൊരു കാരണം യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി “പാപമോചനത്തിനായി” സ്നാനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ (പ്രവൃത്തികൾ 2:38), അവൻ പാപത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, “ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പിതാവിന്റെ മഹത്വത്താൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ” (റോമർ 6:4) .
  • ലോകാവസാനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).
  • ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ സ്വർഗീയ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി ഉറ്റു നോക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാം വരവ് ഉണ്ടാകില്ല (യോഹന്നാൻ 14:1-3; ഫിലിപ്പിയർ 3:20, 21).

ക്രിസ്തുമതം ഒരു വിശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments