ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

ബൈബിളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്

ദൈവത്തിൻറെ മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാം അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും മാത്രമാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഉറച്ചുനിൽക്കും.

ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു: “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം; ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും” (യോഹന്നാൻ 16:7). അവന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ, യേശുവിന് എല്ലായിടത്തും സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവിലൂടെ, യേശുവിന് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു (മത്തായി 28:20). ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിച്ചത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്ന ശക്തി ആത്മാവ് നൽകി. കേട്ടവർ “ഇതു കേട്ടിട്ടു അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:37) പത്രോസിന്റെ സംബോധനയിൽ ഇത് കാണപ്പെട്ടു.

ഇപ്പോൾ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗീയ കൂടാര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. “നാം ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരം എന്തെന്നാൽ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനായി, വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവു സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ടു ” (എബ്രായർ 8:1,2).

ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, ആത്മാവ് മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, യേശുവിലുള്ള രക്ഷയിലേക്കും നീതിയിലേക്കും അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ തുടരുന്നതിന്റെയും സ്വതന്ത്രമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷയെ അവഗണിക്കുന്നതിന്റെയും അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ആത്മാവിനെ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന (പ്രവൃത്തികൾ 8:29), വഴികാട്ടുന്ന (യോഹന്നാൻ 16:13 NKJV), സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന (എബ്രായർ 10:15), ആശ്വാസകൻ (യോഹന്നാൻ 14:16), സഹായകൻ (യോഹന്നാൻ 16) :7, 8), ദുഃഖിക്കുകയും ചെയുന്നു (എഫെസ്യർ 4:30). വാസ്‌തവത്തിൽ, തിരുവെഴുത്തുകൾ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനത്താലാണ്. “തിരുവെഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്നു ആദ്യം തന്നേ അറിഞ്ഞു കൊള്ളേണം. പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ”

യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം

പിതാവിനും പുത്രനുമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തി, “കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ” (2 കൊരിന്ത്യർ 13:14). ).

അവസാനമായി, പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും എപ്പോഴും തങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രണ്ടിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. പിതാവ് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു, ആത്മാവ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17:1, 5; യോഹന്നാൻ 16:14; യോഹന്നാൻ 13:31, 32).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More answers: