ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും റാപ്ച്ചറും (എടുത്തുകൊണ്ടുപോകലും) ഒരേ സംഭവമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


രഹസ്യ റാപ്ചർ അഥവാ രഹസ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകൽ സിദ്ധാന്തം.

രഹസ്യമായ റാപ്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകൽ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കാണാവുന്നതും  കേൾക്കാവുന്നതുമായ പ്രക്ത്യക്ഷപ്പെടലിനു മുൻപ്  അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധരെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ആദ്യം രഹസ്യമായും അദൃശ്യമായും വന്നതിനുശേഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു . ഭൂമിയിലെ ബാക്കിയുള്ള നിവാസികൾ (ദുഷ്ടന്മാർ) എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള കഷ്ടതയാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ജീവിക്കും. അങ്ങനെ, ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവസരം ലഭിക്കും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലാണ് റാപ്ചർ നടക്കുന്നത്

എന്നിരുന്നാലും, വിശുദ്ധരുടെ ഒത്തുചേരൽ, ഉയർത്തപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നടക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തു വിളങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിലെ സകലഗോത്രങ്ങളും വിലപിച്ചു കൊണ്ടു, മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നതു കാണും. അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാ കാഹളധ്വനിയോടുംകൂടെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിമുതൽ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും.” (മത്തായി 24:30-31).

കൂടാതെ, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു രഹസ്യ സംഭവമായിരിക്കില്ലെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നടക്കുമെന്നും പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവൻ എഴുതി: “കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിയും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ, നാം എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൂടെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകളാൽ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16-18).

ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4-ൽ വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മത്തായി 24-ന്റെ പദപ്രയോഗത്തിൽ  കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ, രണ്ട് പരാമർശങ്ങളും ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

തിരുവെഴുത്തുകൾ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു:

റാപ്ചർ നിശ്ശബ്ദമായതല്ല , മറിച്ച് അത്യന്തം ഉച്ചത്തിലുള്ളതാണ് (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 50:3; ജെറമിയ 25:30, 31).

റാപ്ചർ ശ്രദ്ധിക്കപെടാത്തതല്ല . അത് എല്ലാവരും കാണും (വെളിപാട് 1:7; മത്തായി 16:27; 24:27; 25:31; 28:2-4).

റാപ്ചർ ദുഷ്ടനെ ജീവനോടെ വിടുന്നില്ല. കർത്താവിന്റെ വരവിനാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:8; വെളിപ്പാട് 19:17, 18; യെശയ്യാവ് 11:4; യിരെമ്യാവ് 25:33).

കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിലൂടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:5-12, വെളിപ്പാട് 17:14).

രഹസ്യ റാപ്ചർ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് രണ്ടാം വരവുകൾക്കിടയിലുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ കാലയളവ് തിരുവെഴുത്ത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് കഴിഞ്ഞ് 3 1/2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എതിർക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, അവൻ കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സജീവമായിരുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 4:3).

രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം ദുഷ്ടന്മാർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല (മത്തായി 16:27; 5:28,29; 25:31,32). പകരം, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനാൽ എല്ലാ പാപികളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:8; യിരേമ്യാവു 25:33; വെളിപ്പാട് 19:17, 18).

അതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കില്ല – ഒന്ന് രഹസ്യവും മറ്റൊന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നു. യേശു തന്റെ ജനത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏക രണ്ടാംവരവ്  മാത്രമേ ഉള്ളൂ (മത്തായി 16:27; 5:28,29; 25:31,32). അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം അവനെ   കാണാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാവാം.

ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവു ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്കു നല്കും; എനിക്കു മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയംവെച്ച ഏവർക്കുംകൂടെ.(2 തിമോത്തി 4:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment