ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് 6,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏഴ് ദിവസങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി ആഴ്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 7,000 വർഷ പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന ആശയം മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പരിചിതമാണ്. മനുഷ്യചരിത്രം 6,000 വർഷത്തേക്ക് തുടരുമെന്നും പിന്നീട് 1,000 വർഷത്തേക്ക് (സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യം) ശബത്ത് ആസ്വദിക്കുമെന്നും ഈ വിശ്വാസം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഏഴാം സഹസ്രാബ്ദത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബ്ബത്ത് മില്ലേനിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതിൽ യേശു ഭൂമിയെയും അവന്റെ മക്കളെയും വിശ്രമിക്കും (എബ്രായർ 4). ദൈവം ആറു ദിവസം കൊണ്ട് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും മനുഷ്യനോട് ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യാനും ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കാനും മനുഷ്യനോട് കല്പിച്ചതുപോലെ (പുറപ്പാട് 20: 8-11), അതുപോലെ, നമ്മുടെ ഗ്രഹം ആറായിരം വർഷം അധ്വാനിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏഴാം സഹസ്രാബ്ദം.

ഈ വീക്ഷണം ഓരോ സഹസ്രാബ്ദവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻപ്രകാരം ഒരു ദിവസമാണെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് (സങ്കീർത്തനം 90:4, 2 പത്രോസ് 3:8 എന്നിവയിൽ കാണുന്നത് പോലെ). ദൈവത്തിന്റെ സംഖ്യ എന്നത് തികഞ്ഞ സംഖ്യയായ ഏഴ് ആണ്, ബൈബിളിൽ നാനൂറിലധികം പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ, വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം അമ്പത്തിനാല് തവണ കാണപ്പെടുന്നു, കാരണം വെളിപാട് എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം നൽകുന്ന പുസ്തകമാണ്. ഭൂമിയും അതിലെ നിവാസികളും. സൃഷ്ടി മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ 4000 വർഷങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്തു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, സൃഷ്ടിക്ക് ഏകദേശം 6,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു.

നിയമപ്രകാരമുള്ള എബ്രായൻ തന്റെ നിലം കൃഷി ചെയ്യുകയും ആറ് വർഷം വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഏഴാം വർഷത്തിൽ ഭൂമി വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കും. അതിനാൽ, യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ 6 വർഷം അധ്വാനിക്കുകയും ഏഴാം വർഷം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ (ലേവ്യപുസ്തകം 26:34), ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഏകദേശം 6,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുമെന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്. വ്യക്തമായും, ഇത് യെശയ്യാവ് 14:7-ലെ സഹസ്രാബ്ദ ശബ്ബത്തിനെ മുൻനിഴലാക്കുന്നു: “ഭൂമി മുഴുവനും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു, നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്നു: .”അവർ പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു.” ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു പിതാവിന് രാജ്യം സമർപ്പിക്കുകയും സാത്താനെ അവസാനമായി ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാത്താനെ അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയുകയും പാപമോ മരണമോ ശാപമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും മനുഷ്യന് നിത്യതയിൽ വസിക്കാനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ദൈവത്തിന് 7,000 വർഷത്തെ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന ആശയം പുതിയതല്ല. എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബർണബാസിന്റെ ലേഖനം പഠിപ്പിച്ചു: “ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ആറായിരം വർഷത്തിനുള്ളിൽ, എല്ലാം അവസാനിക്കും. . . അതിന്റെ അർത്ഥം: അവന്റെ പുത്രൻ [വീണ്ടും] വരുമ്പോൾ, ദുഷ്ടന്റെ സമയം നശിപ്പിക്കുകയും, അഭക്തനെ വിധിക്കുകയും, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ ഏഴാം ദിവസം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമിക്കും. ” (ബർണബാസിന്റെ ലേഖനം, XV വാക്യങ്ങൾ 4-6). രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐറേനിയസും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊമോഡിയനസും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലാക്റ്റാന്റിയസും ഇത് പഠിപ്പിച്ചു, “ലോകം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആറ് യുഗങ്ങളിലൂടെ, അതായത് ആറായിരം വർഷങ്ങളിലൂടെ . . . ആറായിരം വർഷാവസാനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുഷ്ടതയും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുകയും നീതി ആയിരം വർഷം വാഴുകയും വേണം…” (ദിവ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ഇതിഹാസം, അധ്യായം 70)

മനുഷ്യന്റെ ആറായിരം വർഷത്തെ സ്വയം ഭരണം ബൈബിളിലെ ശരിയായ പഠിപ്പിക്കലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിന് കൃത്യമായ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. “മനുഷ്യന്റെ പതനത്തിന്റെ” കൃത്യമായ വർഷം ആർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, അതിനാൽ, രണ്ടാം വരവിലേക്കുള്ള “ദിവസമോ മണിക്കൂറോ ആർക്കും അറിയില്ല” (മത്തായി 24:36). കർത്താവിന്റെ ആഗമനത്തിന് എത്ര വർഷം ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവർ മത്തായി 24:36-ലെയും പ്രവൃത്തികൾ 1:7-ലെയും ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും കടമയാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് (മത്തായി 24:33).

ഏകദേശം ആറായിരം വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നിലുണ്ട്, ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഏഴാം സഹസ്രാബ്ദ ദിനത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിലാണ്, അത് ഭൂമിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ബത്ത് രാജ്യ വിശ്രമമായിരിക്കും. പുതിയ ലോകക്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമയത്തിന്റെ സൂചനകൾ (ഭൂകമ്പങ്ങൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരികൾ മുതലായവ) സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇത് 7,000 വർഷത്തെ പദ്ധതിയെ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, കർത്താവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്: “ആകയാൽ നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു” (ലൂക്കാ 12:40).

Leave a Comment