ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മറ്റ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?

Author: BibleAsk Malayalam


ലോകത്ത് അനേകം മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് “മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല; എന്തെന്നാൽ, ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമവുമില്ല, അതിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം” (പ്രവൃത്തികൾ 4:12). യേശുക്രിസ്തു മുഖേനയുള്ള രക്ഷാപദ്ധതി (1) ദൈവത്തെ ധാർമ്മിക ഭരണാധികാരിയായി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, (2) ഭരണ വ്യവസ്ഥകാളോടുകൂടിയ ഭരണമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു, (3) പാപപരിഹാരത്തിലൂടെ, പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൻകീഴിലാണ്.

സ്വർഗ്ഗവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തു. അവന്റെ അവതാരവും മരണവും നിമിത്തം “പുതിയതും ജീവനുള്ളതുമായ ഒരു മാർഗ്ഗം” നമുക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (എബ്രായർ 10:20). “ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ദൈവവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമേയുള്ളൂ, മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു” (1 തിമോത്തി 2:5)

ഇക്കാരണത്താൽ, യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു: “ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 14:6). കൺഫ്യൂഷ്യസിനോ, ബുദ്ധനോ, മുഹമ്മദിനോ, ഗാന്ധിയോ, കൃഷ്ണനോ പോലെ ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാവില്ല.

കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരുമായവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെടും (റോമർ 1:20). എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. “രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; അപ്പോൾ അവസാനം വരും” (മത്തായി 24:14). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അവഗണിക്കാൻ ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ അതിനനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെടും.”നന്മ ചെയ്‌വാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന്നു അതു പാപം തന്നേ” (യാക്കോബ് 4:17).

അതിനാൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്, “ദൈവം എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അനുതപിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ നിയമിച്ച മനുഷ്യൻ [യേശു] മുഖേന ലോകത്തെ നീതിയിൽ വിധിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂടെ അവൻ എല്ലാവർക്കും ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്” (അപ്പ. 17:30-31).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment