ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം ദൈവസ്‌നേഹത്തെ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൻറെ നിർവ്വചനം:

(കൺഡെസെൻഷൻ) ഗൗരവം വെടിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പ് നിഘണ്ടു നിർവ്വചനം (കൺഡെസെൻഡ്) പദവിവിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം:

  1. ഉയർന്ന പദവിയുടെയോ മാന്യതയുടെയോ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, ഒരു താഴ്ന്ന വ്യക്തിയായി ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അതിന് കർശനമായ നീതിയോ നാഗരികതയുടെ സാധാരണ നിയമങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ, ഒരു താഴ്ന്നവനെപ്പോലെ സമർപ്പിക്കുകയോ വഴങ്ങുകയോ ചെയ്യുക, ഇത് വല്ലപ്പോഴുമുള്ള വിശിഷ്ടത ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  2. കർക്കശമായ നീതി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളിലോ പൊതുവായ സഹവാസത്തിലൊ ബന്ധത്തിലോ ഉള്ള അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക.
  3. താഴ്മ കാട്ടുകയോ താണിറങ്ങുകയോ ചെയ്യുക; വഴങ്ങാൻ; സമർപ്പിക്കാൻ; പദവി ഉപേക്ഷിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ മാന്യത, ചിലപ്പോൾ തരംതാഴ്ത്തൽ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Webster’s American Dictionary of the English Language, 1828-ൽ നിന്നുള്ള നിർവ്വചനം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗൗരവം വെടിയൽ

തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അർപ്പിക്കുന്നതിലെ ദൈവസ്നേഹം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല. ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഒരു പുൽത്തൊട്ടിക്കായി മാറ്റി, പാപിയായ ഭൗമിക സൃഷ്ടികളുമായുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടം. മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 8:9).

ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തവിധം ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായും അധഃപതിച്ചു. അവൻ സ്വയം മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഏറ്റെടുക്കുകയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്തു. തനിക്കുതന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം അവൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു (യോഹന്നാൻ 5:19, 20).

“(ക്രിസ്തു) അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.” (ഫിലിപ്പിയർ 2:6-8).

ആദാം തന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ പോലും, സ്രഷ്ടാവ് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ അപമാനമായിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാലായിരം വർഷത്തെ പാപത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യർ എല്ലാ വിധത്തിലും അധഃപതിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവപുത്രൻ അവതരിച്ചത്. ആദാമിന്റെ എല്ലാ സന്തതികളെയും പോലെ, ക്രിസ്തുവും പാരമ്പര്യ നിയമത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വഹിച്ചു. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും മനഃസ്താപങ്ങളും വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ അത്തരം പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി വന്നത് (യെശയ്യാവ് 53). പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക നമുക്ക് അവശേഷിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ അത് ചെയ്തത് (എബ്രായർ 4:15).

ലൂസിഫർ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, ദൈവപുത്രനെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ അസൂയപ്പെട്ടു. തന്റെ മത്സരത്തിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തു. എന്നാൽ പാപികളെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും അവരെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ ആത്യന്തിക വിദ്വേഷം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു (1 യോഹന്നാൻ 3:8). എന്നിരുന്നാലും, സാത്താൻ ഭൂപ്രദേശത്തിനു അവകാശവാദമുന്നയിച്ച ലോകത്തിലേക്ക്, സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാൻ നിസ്സഹായനായ ഒരു ശിശുവായി ജനിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അനുവദിച്ചു. ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിനും പൊതുവായുള്ള ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അനുവദിച്ചു, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഓരോ ദേഹിയും പരാജയത്തിന്റെ അപകടത്തിലും ശാശ്വതമായ നഷ്ടത്തിലും പോരാടുന്നതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു (യോഹന്നാൻ 13:15).

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇതാണ്: “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). സ്നേഹം സത്യമാകുന്നത് അത് പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. പാപികളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (റോമർ 5:8). അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

കൃപയാലുള്ള രക്ഷയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ നിരസിക്കുന്നവരായി ആരുമില്ല. ഒരു വ്യവസ്ഥയേയുള്ളൂ – ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഒപ്പം സഹകരിക്കുക. ദൈവസ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾകൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ (യോഹന്നാൻ 1:12). മനുഷ്യരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയാണ് (റോമർ 2:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments