ക്രിസ്തുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മടങ്ങിവരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഭാവി പദ്ധതികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടൻ വരവും

യേശു പറഞ്ഞു, “അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരിൽ പത്തുപേരെ വിളിച്ചു, പത്തു മിനാസ് അവരെ ഏല്പിച്ചു, ‘ഞാൻ വരുന്നതുവരെ കച്ചവടം ചെയ്‌വിൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 19:13). ലൂക്കോസ് 19:12-27-ൽ യേശു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു, ദീർഘയാത്രയിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയെക്കുറിച്ച്. അവൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ തന്റെ പത്തു വേലക്കാർക്കും ഒരു തുക കൊടുത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ വരുന്നതുവരെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുക” (വാക്യം 13).

ഇവിടെ “വ്യാപാരം ചെയ്യുക” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കച്ചവടം തുടരുക എന്നാണ് (ലൂക്കോസ് 19:15; യെഹെസ്കേൽ 27:9, 16, 19, 21, 22). “ഞാൻ വരുന്നതുവരെ” എന്ന വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരി ഒരു അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ഭൃത്യന്മാർ തന്റെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യനിർവാഹകരായി എങ്ങനെ സ്വയം തെളിയിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഭരണാധികാരി ആഗ്രഹിച്ചു, കൂടാതെ ഓരോരുത്തർക്കും താൻ പ്രകടമാക്കിയ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവരുടെ രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു.

കൂടാതെ, മത്തായി 25:14-30 ലെ താലന്തുകളുടെ ഉപമയിലും യേശു ഇതേ ആശയം നൽകി. യജമാനന്റെ അഭാവത്തിൽ പണം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദാസന്മാരുടെ അനുഭവം ഈ ഉപമ കാണിച്ചുതരുന്നു (മത്തായി 25:16-18). നിക്ഷേപം നടത്താത്ത ദാസൻ “മടിയനും” “ദുഷ്ടനും” ആയി വിധിക്കപ്പെട്ടു (മത്തായി 25:26).

കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും ആവശ്യകത ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “നിങ്ങളുടെ കൈ എന്തു ചെയ്‌വാൻ കണ്ടെത്തുന്നുവോ, അത് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയോടെ ചെയ്യുക; എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ പോകുന്ന പാതാളത്തിൽ പ്രവൃത്തിയോ ഉപാധിയോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:10). “നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയല്ല, കർത്താവിന് എന്നപോലെ ഹൃദയപൂർവ്വം ചെയ്യുക” (കൊലോസ്യർ 3:23).

അതിനാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോഴോ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ തങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴോ ഭാവി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴോ വിശ്വാസക്കുറവ് കാണിക്കുന്നില്ല. അതേ സമയം, അവരുടെ മരണ സമയത്തെക്കുറിച്ചോ ക്രിസ്തു എപ്പോൾ വരുമെന്നോ അറിയാത്തതിനാൽ അവർ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആത്മീയമായി സജ്ജരായിരിക്കണം. “എന്നാൽ ആ നാളും നാഴികയും ആരും അറിയുന്നില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ, പുത്രനോ, പിതാവല്ലാതെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക; സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല” (മർക്കോസ് 13:32, 33).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.