ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിനെതിരായി ദൈവദൂഷണം നടത്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിനെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ കർത്താവിനെ തിരസ്കരിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൈവദൂഷണം നടത്താനും കഴിയുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുദാഹരണമാണ് ശൗൽ രാജാവ്, ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു (1 സാമുവൽ 10:11,13) എന്നാൽ പിന്നീട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വഴികൾ പിന്തുടരാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ അയാൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൈവദൂഷണം എന്ന പാപം ചെയ്തു (1 സാമുവൽ 13:14). തൽഫലമായി, “യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയി” (1 സാമുവൽ 16:14).

നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നാം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:26), എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:13), പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:7, 8). ആത്മാവ് പാപം തുറന്നുകാട്ടുക മാത്രമല്ല; അവൻ പ്രത്യാശയുള്ള നീതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരും (റോമ. 10:3-10) നൽകപ്പെട്ടവരുമായ (ഗലാ. 2:20; ഫിലി. 2:13) ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം, മാനസാന്തരത്തിനായുള്ള അവന്റെ അപേക്ഷകൾ ക്രമാനുഗതമായി നിരസിക്കുന്നതാണ്.

അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കാനും അവനെ നയിക്കാനും അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനല്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ നിരസിച്ചാൽ, മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യാനുള്ള പാത ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്‌നേഹത്തെ നിരന്തരമായി ചെറുക്കുന്നതാണ്, അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ, മനസ്സാക്ഷിയെ കഠിനമാക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 4:2). ഇതാണ് “ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുതു; അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്കു വീണ്ടെടുപ്പുനാളിന്നായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതു” (എഫേസ്യർ 4:30). ആത്യന്തികമായി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ പാപത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവിനെ അവൻ നിരസിച്ചതിനാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല (യോഹന്നാൻ 16:8).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment